กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน ส่วนกลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

ในระยะ ๓ เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้พบว่าในกระดานข่าว/ความเห็นของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
มีผู้ส่งข้อความล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายครั้ง เราได้ตามลบข้อความดังกล่าวออกไปในทันทีที่พบ
แม้กระนั้นก็ยังมีผู้ส่งข้อความเช่นนั้นเข้ามาอยู่เนืองๆ ในบางครั้งเราไม่อาจตรวจพบในทันที
ข้อความดังกล่าวก็อาจติดอยู่ในกระดานข่าว/ความเห็นเป็นเวลาเกิน ๑ วัน

เราไม่อาจทราบเจตนาของผู้ทำเช่นนั้นได้ แต่วิญญูชนผู้มีสำนึกทั่วไปก็คงจะเห็นแล้วว่า ข้อความเหล่านั้นล้วนเป็นการละเมิดกฎหมายโดยผู้ส่งที่ไม่รับผิดชอบ หรือผู้ส่งอาจมีเจตนาร้ายต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศว่าเราไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่กระดานข่าว/ความเห็นของเรา เพื่อล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "เพราะทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้" ตามมาตรา ๘ แห่งรัฐธรรมนูญ ฉะนั้นหากเราพบข้อความใดที่เข้าข่ายดังกล่าว เราจะลบออกทันทีที่ได้พบ

นอกจากนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกและผู้หวังดีต่อมหาวิทยาลัยทุกท่าน หากได้พบข้อความเช่นนั้นในกระดานข่าว/ความเห็นของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โปรดแจ้งไปที่ midnightuniv@yahoo.com ทราบโดยเร็วที่สุด เท่าที่ท่านจะมีหนทางติดต่อได้ จักเป็นพระคุณอย่างสูง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

 

คำชี้แจงเพิ่มเติมของผู้ดูแลกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ตอบคำถาม เรื่อง Double Standard จาก Webmaster มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรียน สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และผู้สนใจทุกท่าน

จากกรณีที่คุณเขียด เย็นยิ่ง ทักท้วงมาถึงผู้ดูแลกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(คือนายสมเกียรติ ตั้งนโม) เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเชิงปฏิบัติของ webmaster ในลักษณะ double standard ระหว่างข้อความภาษาอังกฤษที่ อ.สดชื่น สำเนามาจากนิตยสารแห่งหนึ่ง และข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยในเรื่องเดียวกัน
ที่คุณเขียด เย็นยิ่ง post เข้ามา

โดยที่ข้อความซึ่งโต้ตอบกันในหัวข้อ 01168 ดังกล่าว ขอชี้แจงว่า กระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่เคยปิดกั้นเสรีภาพของนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจท่านใดที่จะแสดงความคิดเห็น แต่เสรีภาพที่ทุกท่านแสดงอย่างเป็นสาธารณะในหน้ากระดานข่าวแห่งนี้ จะต้องแสดงออกพร้อมกับความรับผิดชอบ ซึ่งในกรณีดังกล่าวและกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องหมายถึง ข้อความที่หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรา 8 ซึ่งผู้ post จะต้องลงชื่อจริง และพร้อมที่จะยอมรับความผิดในมาตราดังกล่าวแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย(ฉบับปัจจุบัน)

ที่ต้องยืนยันเช่นนี้เพราะว่า การ post ข้อความในทำนองดังกล่าว เป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนต่ออารมณ์ความรู้สึกที่อ่อนไหวของสังคม และผมตระหนักดีและรู้เดียงสาว่า สังคมไม่ได้อาศัยตรรกะและเหตุผลเป็นแรงขับเคลื่อนเสมอไป

ด้วยเหตุนี้ การ post ข้อความดังที่พูดโดยใช้, ชื่อ, หรือฉายาต่างๆ, ที่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริง ไม่อาจเป็นการเพียงพอต่อความรับผิดชอบของผู้กระทำได้ และสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกท่านต่างเข้าใจและตระหนักในเรื่องข้างต้นเป็นอย่างดี

ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องลบข้อความนั้นๆออกไป เพื่อป้องกันเหตุอันนำมาซึ่งความเข้าใจผิดอันไม่จำเป็น ว่าเป็นการกระทำของนักศึกษา-สมาชิก-และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยการใช้ชื่อสมมุติ ที่ไม่รับผิดชอบพอ

อนึ่ง การกระทำในลักษณะคล้ายกัน เคยเกิดขึ้นกับกระดานข่าวแห่งนี้แล้วครั้งหนึ่ง ดังแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนข้างต้น ซึ่งทำให้เจ้าของพื้นที่คือ www.thaimisc.com ได้ลบข้อความที่เต็มไปด้วยความรู้อันหลากหลายจำนวนมากของกระดานข่าวแห่งนี้ไปกว่า 1700 หัวข้อ (ภายหลังคืนมาให้บางส่วน) ดังนั้น เราจึงจำเป็นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได ้ที่จะต้องใช้สิทธิในการปกป้องความรู้ของสังคม ให้กับสุจริตชนที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สมเกียรติ ตั้งนโม

 

N
next

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม