โครงการก้าวสู่คริสตศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยการทบทวนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
บทความทุกชิ้นที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ขอประกาศสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคมเพื่อเป็นสมบัติสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเปิดรับบทความทุกประเภท ที่ผู้เขียนปรารถนาจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยบทความทุกชิ้นต้องยินดีสละลิขสิทธิ์ให้กับสังคม สนใจส่งบทความ สามารถส่งไปได้ที่ midnightuniv@gmail.com โดยกรุณาใช้วิธีการ attach file
บทความลำดับที่ ๑๓๙๓ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ (October, 31, 10, 2007) ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์
power-sharing formulas, options for minority rights, and constitutional safeguards.

บรรณาธิการแถลง: บทความทุกชิ้นซึ่งได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์แห่งนี้ มุ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายพรมแดนแห่งความรู้ให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ยังมุ่งทำหน้าที่เป็นยุ้งฉางเล็กๆ แห่งหนึ่งสำหรับเก็บสะสมความรู้ เพื่อให้ทุกคนสามารถหยิบฉวยไปใช้ได้ตามสะดวก ในฐานะที่เป็นสมบัติร่วมของชุมชน สังคม และสมบัติที่ต่างช่วยกันสร้างสรรค์และดูแลรักษามาโดยตลอด. สำหรับผู้สนใจร่วมนำเสนอบทความ หรือ แนะนำบทความที่น่าสนใจ(ในทุกๆสาขาวิชา) จากเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก สามารถส่งบทความหรือแนะนำไปได้ที่ midnightuniv@gmail.com (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: ๒๘ มกาคม ๒๕๕๐)

ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ดูเหมือนจะเป็นยูโธเปีย(utopia) สำหรับประเทศศูนย์กลาง แต่ขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวัตน์นี้กลับกลายเป็นยูโธปลอม(dystopia) ของบรรดาประเทศชายขอบทั้งหลาย เนื่องจากได้นำมาซึ่งการสูญเสีย และกดขี่ทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านความยุติธรรม ความเท่าเทียม อิสรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะมองจากมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ฯลฯ โดยสื่อหลายแขนงทำหน้าที่กล่อมเกลาให้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่และเป็นที่ยอมรับ แทนที่จะตั้งคำถามกับความไม่เป็นธรรมในสังคม
31-10-2550

Human Right Context
Midnight University

 

H
R
ทุกท่านที่ประสงค์จะติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาจดหมายไปยัง email address ใหม่ midnightuniv@gmail.com
-Free Documentation License-
Copyleft : 2007, 2008, 2009
Everyone is permitted to copy
and distribute verbatim copies
of this license
document, but
changing it is not allowed.
 

ตัวบท และกรณีตัวอย่างของการต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน: จากชายขอบถึงศูนย์กลาง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม
โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
และนักวิชาการอิสระ-สถาบัน ฯลฯ


ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ดูเหมือนจะเป็นยูโธเปีย(utopia) สำหรับประเทศศูนย์กลาง
แต่ขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวัตน์นี้กลับกลายเป็นยูโธปลอม(dystopia) ของบรรดาประเทศชายขอบทั้งหลาย
เนื่องจากได้นำมาซึ่งการสูญเสีย และกดขี่ทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งทางด้านความยุติธรรม ความเท่าเทียม อิสรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่ว่าจะมองจากมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ฯลฯ
โดยสื่อหลายแขนงทำหน้าที่กล่อมเกลาให้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่และเป็นที่ยอมรับ แทนที่จะตั้งคำถาม

โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เกิดขึ้นมาจาก
การเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ที่กำลังคุกคามผู้คนและพยายามที่จะแสวงหาตัวบท
พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างในที่ต่างๆ มานำเสนอ เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์โลก
ที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และทางออกที่หลากหลายในประเทศชายขอบต่างๆ
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทยนำไปปรับประยุกต์กับสถานการณ์

สำหรับผู้สนใจ สามารถส่งบทความเข้าร่วมกับโครงการได้ที่
midnightuniv@gmail.com

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Human rights (บทความเดิมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน)

(1) - กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
(2) - การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
(3) - ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (ร่วมอภิปราย)
(4) - จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
(5) - พระลังกาเล่นการเมือง : สิทธิมนุษยชนทหาร

(6) - พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
(7) - สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก
(8) - สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (เสน่ห์ จามริก)
(9) - สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (อานันท์ กาญจนพันธุ์)

(10) - สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม (ปรับปรุงจาก สิทธิชุมชน, ชุมชนไม่มีสิทธิ์)
(11) - สิทธิมนุษยชนถดถอย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001
(12) - หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
(13) - อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
(14) - 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย

1394. Alternative media - Radical media: นิยามและหลักทฤษฎีเบื้องต้น (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1399. บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี: การปฏิวัติอยู่ใต้ผิวหน้า (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1400. พระราชบัญญัติย้อนยุค: พรบ.ความมั่นคง - พรบ.ใครมั่นคง ? (ตอนที่ ๑) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลับเที่ยงคืน)
1401. พระราชบัญญัติย้อนยุค: พรบ.ความมั่นคง - พรบ.ใครมั่นคง ? (ตอนที่ ๒) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลับเที่ยงคืน)

1402. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1403. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)

1404. พระราชบัญญัติความมั่นคง ในมุมมองเชิงวิพากษ์ (ตอนที่ ๓) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1405. หลังการสังหารโหด: จากชเวดากองย้อนไปเทียนอันเหมิน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1406. พม่าถอยหลัง: ๔๐ วันหลังเหตุการณ์กบฎผ้าเหลือง (สรุปข่าว ๑) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1407. พม่าถอยหลัง: ๔๐ วันหลังเหตุการณ์กบฎผ้าเหลือง (สรุปข่าว ๒) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)

1408. Pirate Radio: วิทยุโจรสลัด-วิทยุนอกชายขอบของกฎหมาย (สมเกียรติ ตั้งนโม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1409. The Ugly side of Beauty in Burma: ว่าด้วยสถานภาพของผู้หญิงในพม่า (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

1410. วิทยุชุมชนอ่างทอง: การขึ้นศาลครั้งแรกของคดีวิทยุชุมชนประเทศไทย (มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม)
1411. ปัญหาภาคใต้: ข้อเสนอเชิงระบบเพื่อสันติภาพถาวร (วาระทางสังคม และมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1414. บทเรียนจากมาเลเซีย: กฎหมายความมั่นคงกับปัญหาสิทธิมนุษยชน (รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข : เขียน)
1415. เผาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน ทำไมจึงเผา ? (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
1418. สิทธิชุมชน: ชุมชนไม่มีสิทธิ์ (กรณีร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ) (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1419. มุมมองมุสลิมภาคใต้: สิ่งที่ได้รับจากมหกรรมสันติวิธี กรุงเทพฯ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1422. พม่ารำขวาน: นักข่าวพม่า การเซ็นเซอร์ และการฆ่าพระสงฆ์ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : บรรณาธิการ)
1426. Dual Power: อำนาจทวิลักษณ์ในการปฏิวัติของเวเนซุเอลา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1427. Different Feminist Theories: ในความต่างของทฤษฎีสตรีนิยมทั้ง ๔ (ตอน ๑) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์)
1428. Different Feminist Theories: ในความต่างของทฤษฎีสตรีนิยมทั้ง ๔ (ตอน ๒) (ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์)

1428. Welfare State / Social Minimum: รัฐสวัสดิการ รัฐตู้กับข้าวของสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1429. Welfare State / Social Minimum: ทำไมต้องมีมาตรฐานขั้นต่ำทางสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1430. การละเมิดสิทธิมนุษยชนคนข้ามชาติจากประเทศพม่า ในประเทศไทย (๑) (Action Network for Migrants)
1431. การละเมิดสิทธิมนุษยชนคนข้ามชาติจากประเทศพม่า ในประเทศไทย (๒) (Action Network for Migrants)
1432. การปฏิเสธการเข้าถึงสิทธิการรับรู้ข่าวสารในประเทศพม่า (อัจฉรียา สายศิลป์ : นักวิชาการอิสระ)
1433. ต่อต้านและข้ามพันรัฐ: บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล - นักวิชาการอิสระ)
1435. ประสบการณ์บังคลาเทศ: โลกาภิวัตน์ มาตรฐานแรงงาน และสิทธิสตรี (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : เรียบเรียง)
1436. จากมาตรฐานสิทธิแรงงานหลัก ถึงการประกันสิทธิทางสังคม (วรดุลย์ ตุลารักษ์ : แปลและเรียบเรียง)
1442. การศึกษาแนวคิดด้านเพศสภาพในกระบวนการยุติธรรมอาญาของญี่ปุ่น (ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, มช.)
1443. การสวนกระแสตรรกะทุนนิยม: กิจการที่คนงานกอบกู้ในอาร์เจนตินา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)

1446. เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการมีมาตรฐานแรงงานสากล (๑) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1447. เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ที่สนับสนุนการมีมาตรฐานแรงงานสากล (๒) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1451. การศึกษาในพม่า: หนังสือส่งต่อกันและบทเรียนในห้องน้ำ (อัจฉรียา สายศิลป์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1453. ประวัติความเป็นมาอันยืดยาวเกี่ยวกับเรื่อง: สิทธิมนุษยชน (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
1457. Class Politics: สังคมใหม่กับการเมืองเรื่องชนชั้นยุคโลกาภิวัตน์ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ : ให้สัมภาษณ์)
1458. ปาฐกถารำลึก: เรากำลังกลับไปเผชิญหน้ากับรัฐบาลที่ใช้ความรุนแรง (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1459. ปาฐกถารำลึก: สังคมไทยต้องหลุดจากกับดักแห่งความรุนแรง (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1460. ปาฐกถารำลึก: สังคมไทยกับการก้าวสู่วัฒนธรรมแห่งความสมานฉันท์ (พระไพศาล วิสาโล : บรรยาย)
1461. ฉลาดชาย รมิตานนท์ : สตรีศึกษาและสิทธิมนุษยชนในมุมต่าง (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: บรรณาธิการและเชิงอรรถ)

(คลิกไปหน้าสารบัญบทความเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หน้าถัดไป)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


คลิกไปที่ กระดานข่าวธนาคารนโยบายประชาชน

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ก่อนหน้านี้ สามารถคลิกไปอ่านได้โดยคลิกที่แบนเนอร์สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@hotmail.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1300 เรื่อง หนากว่า 25000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@gmail.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Website for Free Articles: power by Midnight University
คลิกที่แบนเนอร์เพื่อค้นหาหัวเรื่อง ข้อมูลหรือบทความบทความที่ต้องการ
Copyleft2007
R
31 October 2007
โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน: จากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนชายขอบสู่ศูนย์กลาง โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับนักวิชาการอิสระ
H
แนะนำโครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน และรายละเอียดสารบัญบทความ