นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็บไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ


ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่เกาะบริติช เวอร์จิน
เกาะสวรรค์แห่งแห่งการซุกซ่อนเงินและฟอกเงิน

The Midnight Universityคำประกาศยุบสภาของรัฐบาลไทยรักไทย
แถลงการณ์สำนักนายกฯยุบสภา และคำแถลงของนายกทักษิณ
กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม

หมายเหตุ
ข้อมูลในหน้านี้ ถอดเทปมาจากแถลงการณ์รัฐบาล
ซึ่งถ่ายทอดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย
คืนวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น.
อันเป็นแถลงการณ์ของสำนักนายก เกี่ยวกับการประกาศยุบสภาของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
และคำแถลงของนายกรัฐมนตรี พตท.ทักษิณ ชินวัตร
midnightuniv@yahoo.com

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 845
เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 7.5 หน้ากระดาษ A4)แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี และคำแถลงของนายกทักษิณ
รวบรวมโดยกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

๑. แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่องการยุบสภาผู้แทนราษฎร และการกำหนดวันเรื่องตั้ง

โดยที่มีราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2549 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 แล้ว เป็นเหตุให้สมาชิกสภาพสภาผู้แทนราษฎรทุกคนสิ้นสุดลง และจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 เมษายน 2549 ความละเอียดทราบแล้วนั้น บัดนี้รัฐบาลขอชี้แจงเกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎรดังนี้

ข้อที่ 1. การยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นกระบวนการปรกติของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ดังที่ปรากฏอยู่ในทุกประเทศที่ใช้ระบบนี้ กล่าวคือ ยามใดที่มีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาการเมืองอันอาจนำมาซึ่งวิกฤตการณ์ต่างๆ จนการบริหารราชการแผ่นดินไม่อาจดำเนินไปได้ตามปรกติ ซึ่งปล่อยให้เนิ่นนานไป ความขัดแย้งและปัญหานั้นอาจบานปลายถึงขั้นกระทบต่อเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย

วิธีการสุดท้ายที่มักนำมาใช้อยู่เสมอก็คือการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรขึ้นใหม่ อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินทางการเมืองกับไปให้ประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงเป็นผู้ตัดสินว่า ความขัดแย้งและปัญหานั้นสมควรยุติลงเช่นใด และเมื่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดได้ตัดสินด้วยวิธีเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใด จนได้รัฐบาลที่ได้มาโดยชอบตามวิถีทางรัฐธรรมนูญแล้ว ทุกฝ่ายต้องเคารพในฉันทานุมัติของประชาชน และยุติความเคลื่อนไหวทางการเมืองอันเป็นที่มาซึ่งความขัดแย้ง และปัญหาที่ได้รับการตัดสินแล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้น ภาวะทางการเมืองก็จะกลับคืนสู่ภาวะปรกติ

ประเทศไทยเองก็ยึดถือธรรมเนียมนั้นมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ บัญญัติรองรับการยุบสภาผู้แทนราษฎรไว้ และได้มีการดำเนินการยุบสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วหลายครั้ง เช่น เมื่อพุทธศักราช 2519, พุทธศักราช 2526, พุทธศักราช 2529, พุทธศักราช 2531, พุทธศักราช 2535, พุทธศักราช 2538, พุทธศักราช 2539, และพุทธศักราช 2543

ข้อที่ 2. การยุบสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ เกิดจากการที่รัฐบาลชุดนี้พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน ได้บังคับใช้ล่วงเข้ามาถึงปีที่ 9 แล้ว ส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาพัฒนาด้วยดีสมเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ โดยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เพราะการจัดตั้งมาจากรัฐบาลเพียงพรรคเดียวดังที่เห็นในนานาอารยประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ตามมติเห็นชอบของเสียงข้างมากเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงคะแนนโดยเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎร ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนพ้นภาวะวิกฤตและก้าวทันการแข่งขันในโลกปัจจุบัน

แต่บัดนี้ได้มีความสับสนทางการเมืองเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มไม่พอใจในตัวผู้นำของรัฐบาล และได้มีการชุมนุมสาธารณะตั้งข้อเรียกร้องในทางการเมืองเชิงบีบบังคับ ซึ่งแม้ระยะแรกจะอยู่ในกรอบของกฎหมาย แต่เมื่อนานวันเข้า การชุมนุมเรียกร้องได้ขยายตัวไปในทางที่กว้างขวาง และอาจรุนแรงขึ้น รวมทั้งส่อเค้าว่าจะมีการเผชิญหน้าจนอาจจะเกิดการปะทะกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย และอาจจะมีการสอดแทรก ฉวยโอกาสจากผู้มีความประสงค์จะเห็นความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมือง จุดชนวนให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ต่อกันจนลุกลามจนกระทั่งถึงการก่อการจลาจลวุ่นวาย สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังที่ปรากฏว่ามีการสร้างสถานการณ์ให้เกิดการระเบิดขึ้นในสถานที่ของผู้ประกาศตนว่าจะมาร่วมกันชุมนุมเร็วๆนี้

แม้ว่ารัฐบาลจะได้เรียกร้องให้เกิดความปรองดองกัน ก็ยังไม่อาจจะสามารถแก้ไขปัญหาและความคิดเห็นพื้นฐานที่แตกต่างกัน ทั้งระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องกับรัฐบาล และระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องกับกลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เห็นด้วยและประสงค์จะเคลื่อนไหวบ้าง จนอาจจะเกิดการปะทะกันได้

สภาพเช่นว่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้ระบบรัฐสภา และความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะในขณะนี้ควรจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง การดูแลรักษาสภาพบ้านเมืองที่สงบร่มเย็น และเป็นที่อยู่น่าอาศัย น่าลงทุน และการเผยแพร่ความวิจิตรอลังการ ตลอดจนความดีงามตามแบบฉบับของไทยให้เป็นที่ประจักษ์

อนึ่ง แม้ว่ารัฐบาลจะได้พยายามดำเนินการตามวิถีทางรัฐธรรมนูญ ด้วยการขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาแล้วก็ตาม กลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ยังหายุติการดำเนินการทางการเมืองดังกล่าวไม่ ยิ่งกว่านั้น พรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางพรรค สมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ซึ่งควรใช้ครรลองประชาธิปไตยระบบรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการตรวจสอบรัฐบาลในที่ประชุมรัฐสภา กับไม่ยึดติดกติกาโดยวิถีแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ใช้วิธีการเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ชุมนุม ดังที่ปรากฏในที่ชุมนุมครั้งที่ผ่านๆ ทำให้เกิดความวิตกกังวลขยายวงกว้างขึ้น อันเป็นการกระทบกับความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ และขยายความสับสนให้เพิ่มขึ้น อันอาจจะกระทบกับศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของระบบรัฐสภา จึงมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนทั่วไปให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากนนั้น ก็มีเสียงเรียกร้องแกมบังคับ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยบุคคลบางกลุ่ม อันแตกต่างไปจากเจตนารมณ์ดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปัจจุบันที่บังคับใช้อยู่ โดยยังมิได้มีการปรึกษาประชาชนทั้งประเทศ ทั้งที่รัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นสัญญาประชาคมที่คนทั้งสังคมต้องมีส่วนร่วมกำหนด มิใช่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่ง

เมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความคิดเห็นในสังคมที่หลากหลาย และยังคงเป็นความแตกต่างจนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงเช่นนี้ ครั้นจะดำเนินการตรวจสอบความประสงค์ที่แท้จริงของประชาชนโดยประการอื่น เพื่อให้ทุกฝ่ายยังทราบแล้ว ยอมรับให้เป็นไปตามกลไกของระบอบประชาธิปไตยก็ทำได้ยาก ทางออกในระบบประชาธิปไตยที่เคยปฏิบัติกันมาในนานาประเทศและแม้แต่ในประเทศไทยคือ การคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง กลับไปสู่ประชาชนด้วยการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปขึ้นมาใหม่ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้ความสับสน ความวิตกกังวลของประชาชนหมดไป และทำให้ภาวการณ์บ้านเมืองกลับสู่ภาวปรกติ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายนำปัญหาและข้อขัดแย้งต่างๆไปปรึกษาประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดอย่างแท้จริง เพื่อประชาชนจะได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายอันเป็นสุด และยุติปัญหาการเมืองทั้งปวง

ข้อที่ 3. รัฐบาลได้หารือกับกรรมการเลือกตั้งแล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรก็จริง แต่กฎหมายและในความเป็นจริงและคณะกรรมการเลือกตั้งพร้อมที่จะดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันครบ 30 วันนับตั้งแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร

ดังนั้นจึงกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2549 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเร็ว อันจะส่งผลให้วันประกาศการเลือกตั้งได้ก่อนวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549 อันจะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเป็นครั้งแรก เพื่อที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้ประชุมกันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งและให้เวลานายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี เพื่อที่คณะรัฐมนตรีจะได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร และลงมือบริหารราชการแผ่นดินได้ก่อนเดือนมิถุนายน 2549

ข้อที่ 4. เมื่อยุบสภาแล้ว คณะรัฐมนตรีย่อมสิ้นสุดลงด้วย แต่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 215 กำหนดเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ และดูแลบริหาราชการแผ่นดินในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายกรัฐมนตรีจะได้สั่งการให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามปรกติ และให้ระมัดระวังที่จะไม่กระทำการอันใดจะทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือทำให้เกิดความหวาดระแวงว่ามีการฉวยโอกาส จากการที่ไม่มีองค์กรควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินไปกระทำการใดโดยมิชอบ หรือไม่สุจริต

ข้อที่ 5. ขอให้ประชาชนทั้งหลายให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2549 ด้วยการไปใช้สิทธิ์และทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตื่นตัวและรอบคอบ และแสดงเจตจำนงทางการเมืองอันเป็นการตัดสินความขัดแย้งอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาและความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวงยุติลงไปโดยสันติ ตามวิถีทางรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมที่สุด

สำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

๒. คำแถลงของนายกรัฐมนตรี พตท.ทักษิณ ชินวัตร (เกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎร)
สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรัก
ก่อนอื่นผมต้องขอกราบอภัยพี่น้องประชาชนที่ต้องคืนอำนจกลับไปให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อรบกวนพี่น้องประชาชนออกมาเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาในวันนี้นะครับ ก็ดังที่โฆษกได้แถลงการณ์ต่างๆนานา

พี่น้องที่เคารพครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าได้มีความพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลในรูปแบบต่างๆ เป็นเวลาต่อเนื่อง จากกลุ่มบุคคลซึ่งเสียผลประโยชน์จากการทำงานของรัฐบาล จากคนซึ่งไม่พอใจกับรัฐบาลบ้าง และจากกลุ่มการเมืองบ้าง รัฐบาลพยายามใช้ความอดทน พยายามอย่างยิ่งที่จะอธิบายข้อกล่าวหาต่างๆ การอธิบายโดยรัฐบาล โดยตัวผมเอง โดยส่วนราชการก็ไม่ได้รับความสนใจที่จะฟัง แต่ในขณะเดียวกันนั้น มีกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้พยายามเรียกร้องให้กระผมลาออก แต่ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ได้มาให้กำลังใจ และบอกว่า ท่านนายกอย่าลาออก ให้สู้นะ

แต่ขณะเดียวกันผมก็มองเห็นว่า บ้านเมืองขณะนี้กำลังไปได้ดี สิ่งที่รัฐบาลตั้งใจจะทำอยู่หลายอย่างกำลังไปได้ดี และได้รับความสนใจจากต่างประเทศในการจะมาลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการมาลงทุนขนาดใหญ่ ต่างได้รับความสนใจจากทั่วโลก แต่ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นนี่ หลังจากที่กลุ่มเหล่านี้พยายามก่อตัว แล้วก็สร้างกระแสเป็นจำนวนมากขึ้น

ผมได้พยายามปรึกษากับผู้ซึ่งปรารถนาดีต่อบ้านเมือง เป็นคนที่มีความคิดที่เป็นกลางและห่วงใยบ้านเมืองว่าจะทำแบบไหน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุด ก็ต้องกลับมานึกถึงระบอบประชาธิปไตยครับ

ผมรับไม่ได้ครับที่จะให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย ถ้ากฎหมู่ของคนกลุ่มหนึ่งมากดดันว่า รัฐบาลต้องทำอย่างนั้น รัฐบาลต้องทำอย่างนี้โดยไม่มีหลักการที่ถูกต้อง ผมรับไม่ได้ ผมก็พยายามคิดว่าจะใช้วิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ในระบอบประชาธิปไตยนั้น การคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน โดยปวงชน เพื่อปวงชน แต่วันนี้เมื่อมีการขัดแย้งกันว่ารัฐบาลมีอำนาจจริงหรือเปล่า ทั้งๆที่ผ่านการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นที่เรียบร้อย แต่เมื่อมีความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้น ผมจึงต้องขอรบกวนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งว่า พี่น้องประชาชนยังอยากจะใช้รัฐบาลนี้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่ หรือพี่น้องเห็นว่ากลุ่มที่คัดค้านทั้งหลายนำเสนอในสิ่งที่เหมาะสม ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องจะเป็นผู้ตัดสินใจ

ผมเคารพในการตัดสินใจของประชาชนครับ แต่ไม่ใช่ว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งมาทำเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ และก็บอกว่าเขามีอำนาจตัดสินใจแทนประชาชน ไม่ใช่ครับ เพราะว่าประชาธิปไตยมีครรลองของระบอบประชาธิปไตยอยู่ ครรลองก็คือมีระบบของการเลือกตั้งที่ถูกต้อง

เมื่อมีระบบการเลือกตั้งเกิดขึ้น พี่น้องประชาชนตัดสินใจอย่างไร ต้องเป็นอย่างนั้น และผมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนให้มาทำหน้าที่ ผมต้องรักษากติกานี้ไว้ให้ได้ ถ้าผมรักษากติกาประชาธิปไตยไม่ได้ ผมถือว่าผมทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงต้องรักษากติกาประชาธิปไตย โดยตัดสินใจที่จะคืนอำนาจกลับไปยังพี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่า พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจแบบไหน ซึ่งผมพร้อมน้อมรับทุกประการ

ขณะนี้บ้านเมืองกำลังอยู่ในช่วงที่พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และเป็นที่ชื่นชอบที่จะมาเที่ยว และมาลงทุนในประเทศไทย เริ่มมีการถามมาว่า เอ๊ะ ชักไม่แน่ใจ เสถียรภาพทางการเมืองเป็นอย่างไร ตลาดหลักทรัพย์ก็พะวักพะวง การลงทุนในเรื่องของเมกกะโปรเจคท์ก็เกิดคำถามขึ้นมา ผมคิดว่าการตัดสินใจยุบสภาแล้วเลือกตั้ง ซึ่งจะใช้เวลาที่อึมครึมอยู่นี้ในเวลาสั้นๆ เพื่อให้ประเทศเดินต่อไปดีกว่าที่จะปล่อยให้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการข่าวพบว่า จะมีผู้ซึ่งประสงค์จะให้เกิดความรุนแรงมาแทรกแซงเข้าไป เพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแน่นอน

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬเมื่อปี 2535 การเยียวยายังเถียงกันไม่จบ พี่น้องครอบครัวที่เดือดร้อนโดนลูกหลง มันเป็นความทุกข์เข็ญของคนที่ซึ่งต้องได้รับเคราะห์ เป็นความบอกช้ำของประเทศ เพราะหลายคนกำลังคิดว่ามันสร้างเนื้อสร้างตัวกันอย่างไร ถ้าประเทศบอบช้ำอีก ผมคิดว่าเพิ่งเสร็จสิ้นจากความบอบช้ำทางเศรษฐกิจเมื่อไม่กี่วันนี้ แต่ถ้าจะบอบช้ำอีกรอบหนึ่ง เพราะความขัดแย้งกันเองของคนในสังคม และจริงๆแล้วเป็นคนกลุ่มเดิมๆ ที่เคยอยู่ในภาวะของการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงต้องขอรบกวนพี่น้องประชาชนว่า ผมขออนุญาตที่ท่านมอบอำนาจให้มาทำงาน 4 ปีนั้น วันนี้เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ผมขออนุญาตคืนอำนาจให้พี่น้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าพี่น้องจะตัดสินใจแบบไหน ผมพร้อมที่จะน้อมรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชน แต่ผมจะไม่มีทางน้อมรับการตัดสินใจของกลุ่มคนที่แอบอ้างนอกระบบว่า เป็นการตัดสินใจแทนประชาชน ผมจะไม่ยอมรับกฎหมู่เหนือกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมรับไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผมขอรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพครับ

เพราะฉะนั้น วันที่ 2 เมษายนนี้ จึงเป็นวันสำคัญของประเทศอีกครั้งหนึ่ง มันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งธรรมดาครับ แต่เป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนจะแสดงพลังของการตัดสินใจของท่านว่า ท่านเห็นด้วยกับระบบไหน ถ้าท่านเห็นด้วยแบบไหน ท่านก็ตัดสินใจของท่าน ผมก็พร้อมที่จะน้อมรับด้วยความเคารพเหมือนกัน

ทีนี้ก็ต้องขอกราบอภัยพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่า ต้องขอพี่น้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อกำหนดทิศทางของประชาธิปไตยของประเทศอีกอีกครั้งหนึ่งครับ

ผมก็ขออภัยและขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง สวัสดีครับ


(ภาคผนวก)
ข้อมูลเกี่ยวกับหมู่เกาะ British Virgin (โทรทัศน์ช่อง 9, สำนักข่าวไทย)

คุณผู้ชมครับ มาดูกันที่หมู่เกาะฟอกเงิน British Virgin กันบ้างนะครับในทะเลคาลิเบียน ปัจจุบันเป็นชื่อที่คุ้นหูคนไทยมากขึ้น หลังจากที่มีการขายหุ้นชินคอร์ปให้กับกลุ่มเทมาเส็กของรัฐบาลสิงคโปร์ วันนี้เราจะพาไปดูกันว่าหมู่เกาะ British Virgin จะมีความเกี่ยวข้องกับแหล่งฟอกเงินอย่างไร
.................................................................

เกาะ British Virgin หรือ BVI เริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยมากขึ้น เพราะข่าวการขายหุ้นของชิน คอร์ปอเรชั่น จากบริษัท Ample Rich Investment คืนให้กับตระกูลชินวัตร เพื่อขายต่อไปยังกองทุนเทมาเส็กของสิงคโปร์

แม้ว่าคนไทยจะรู้จัก British Virgin ไม่มากนัก จนอาจคิดว่าเป็นเกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในทะเลแคลิเบียน แต่สำหรับนักธุรกิจทั่วโลกต่างรู้ดีว่า British Virgin เป็นแหล่งหลบเลี่ยงภาษีระดับโลก ที่เป็นเกาะสวรรค์ของนักธุรกิจและอาชญากรข้ามชาติ สำหรับการซุกซ่อนและฟอกเงิน

นับตั้งแต่การตรากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของชาวต่างชาติใน BVI จนถึงปัจจุบันกว่า 19 ปี มีชาวต่างชาติไปจัดตั้งบริษัทแล้วกว่า 6 แสนบริษัท เฉลี่ยวันละ 87 บริษัท โดยมี Ample Rich Investment ซึ่งก่อตั้งโดย พตท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นบริษัทหนึ่งในนั้น

สาเหตุที่หมู่เกาะ British Virgin หรือ BVI เป็นที่นิยมของนักฟอกเงินก็คือ กฎหมายรองรับความเป็นส่วนตัวที่ปกปิดเจ้าของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นให้เป็นความลับถึงที่สุด มีการยกเว้นภาษีมรดกและภาษีกำไรจากการขาย ซึ่งดึงดูนักธุรกิจที่ต้องการหลบเลี่ยงภาษี ตลอดจนการจัดตั้งบริษัทที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถจดทะเบียนได้ภายใน 24 ชั่วโมง

สาระสำคัญของการจัดตั้งบริษัทที่ BVI ดึงดูดนักธุรกิจทั่วโลกมีหลายประการ เช่น - บุคคลเพียงคนเดียวสามารถจัดตั้งบริษัทได้ โดยไม่กำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ และไม่จำเป็นต้องชำระมูลค่าหุ้นโดยเงินสด แต่อาจชำระเป็นค่าตอบแทนอื่นๆได้ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการ หรือพนักงานจะมีสัญชาติใดก็ได้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีพนักงานดูแลในบริษัท รวมทั้งไม่จำเป็นต้องประชุมใหญ่สามัญประจำปี แต่หากจะประชุมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำที่ British Virgin จะประชุมทางโทรศัพท์หรือใช้สื่ออิเล็คทรอนิคก็ได้

สำหรับเอกสารต่างๆนั้น บริษัทก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะช่วยปกปิดบุคคลที่เป็นเจ้าของหรือผู้บริหาร และบริษัทก็สามารถเก็บเอกสารเอาไว้ที่ใดในโลกก็ได้ และยังเก็บเอกสารได้เท่าที่เฉพาะเห็นว่าจำเป็น ทั้งนี้ยังไม่ต้องแสดงงบการเงินและบัญชี รวมทั้งไม่จำเป็นต้องส่งตรวจสอบบัญชีด้วย

โดยสาเหตุหลายประการเหล่านี้ ยังอาจสะท้อนบริษัทต่างชาติกว่า 6 แสนบริษัทใน British Virgin อาจเป็นเพียงบริษัทกระดาษที่ไม่มีที่ตั้ง และตัวตนจริงในหมู่เกาะสวรรค์ของนักซุกซ่อนและฟอกเงิน ซึ่งอาจรวมถึง Ample Rich ที่แปลว่า"มหารวย"

สำนักข่าวไทยรายงาน

 บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 800 เรื่อง หนากว่า 11500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

H
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี
ภาพประกอบดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบบทความฟรีของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์
R
related topic
250249
release date
เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
ขนาด medium จะแก้ปัญหาได้
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานไปที่ midarticle@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work
and immediately places it in the public domain... [copyleft]
กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ เปิดชั้นเรียนฟรีสำหรับ น.ศ. และผู้สนใจ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีมลายูมุสลิมอย่างรอบด้าน
บทความทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างถาวร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ อาจเป็นของผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เจตนา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มีการเสนอบทความใหม่ทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา และผู้สนใจที่คลิกเข้ามาหาความรู้เป็นประจำ

Law of the Few
ท่านขยายความว่า "สิ่งเล็กๆสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอ" เหตุการณ์สำคัญๆ ของโลกมักเกิดมาจากคนจำนวนหยิบมือเดียว
ในสังคมทั่วไปคนที่ตื่นรู้ก่อนคนอื่นมักจะมีประมาณเพียง 2.5% ของคนทั้งหมดเท่านั้น คนกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ปลุกให้คนอีก 13.5% ตื่นตาม แล้วก็ปลุกกันต่อๆกันไปอีก 68% แต่ในที่สุดจะมีพวกที่ไม่ยอมตื่นอีกประมาณ 16% หลงเหลืออยู่ในสังคม ในจำนวนนี้รวมอดีตนักจัดรายการโทรทัศน์ตอนเช้าๆด้วย

The Midnightuniv website 2006