นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็บไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ

 

The Midnight Universityจดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนไทย
คำชี้แจงเรื่องการล่ารายชื่อ ๕ หมื่นชื่อ
สมเกียรติ ตั้งนโม
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

หมายเหต
คำชี้แจงนี้ เขียนขึ้นเพื่ออธิบายถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
อันอาจเกิดขึ้นได้เกี่ยวกับการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ในเรื่องที่จะมีการล่ารายชื่อ ๕ หมื่นชื่อเพื่อขับไล่นายกฯ
midnightuniv@yahoo.com

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 830
เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 2.5 หน้ากระดาษ A4)
คำชี้แจงของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

เรียน พี่น้องประชาชน
เรื่อง คำชี้แจงเรื่องการล่ารายชื่อ 5 หมื่นชื่อ


ตามที่หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2549 ในหน้า 13 ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ว่า "ม.เที่ยงคืนรุกล่า 5 หมื่นขื่อถอดนายกฯ" โดยมีข้อความว่า

"นายสมเกียรติ ตั้งนโม อาจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรม และประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กล่าวว่า นักวิชาการเพื่อคนจนได้ร่วมลงชื่อไปกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว แต่ในส่วนของการเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะมีการล่ารายชื่อ 5 หมื่นชื่อเพื่อปลดนายกต่อไป"


ข้อความที่ปรากฏบนหน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว กระผม(นายสมเกียรติ ตั้งนโม)ขอชี้แจงว่า เป็นการเก็บความของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนที่โทรศัพท์มาสัมภาษณ์อย่างย่นย่อ ซึ่งทำให้ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ปรารถนาจะนำเสนอต่อสาธารณชนดังนี้…

จากการเคลื่อนไหวของคณาจารย์ในหลายมหาวิทยาลัยที่มีการลงชื่อรุมจี้ทักษิณให้ลาออกนั้น ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้เคลื่อนไหวในกรณีนี้อย่างไร…

ตอบ : สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้เปิดให้มีการประชุมเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ก่อน ราว 28 มกราคม 2549 คณาจารย์ ม.เที่ยงคืนเสนอให้

1. มีการยื่นรายชื่อ 5 หมื่นชื่อให้ขับไล่ทักษิณ
2. ออกแถลงการณ์ประณามชินคอร์ป เกี่ยวกับการกระทำที่หน้าเกลียดในการหลบเลี่ยงการเสียภาษี
3. ออกแถลงการณ์ประณามตลาดหลักทรัพย์, กลต., และนักกฎหมายบางคน ที่น่ารังเกียจกรณีช่วยเหลือ โดยไม่ผิดกฎหมายเรื่องนี้
4. เชิญชวนสื่อมวลชนให้ร่วมกันขุดคุ้ยและเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อสังคม
5. เปิดให้มีการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน เพื่อเสนอต่อสังคม

ที่ประชุมเห็นว่า ข้อที่ 4 - 5 สามารถกระทำได้ก่อน โดยข้อที่ 5 ได้กระทำแล้วที่หน้า home page ของเว็บไซต์ ม.เที่ยงคืน ภายใต้ แบนเนอร์ว่า "ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป" ทั้งนี้เพื่อเตรียมฐานความรู้ก่อนที่จะปฏิบัติการในข้อ 1-3
(ข้างต้นนี้คือสาระโดยละเอียดที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวไป)

หลังจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์มติชนได้ตีพิมพ์ข้อความที่ให้สัมภาษณ์ในลักษณะย่นย่อ โดยรายละเอียดข้างต้นดังที่ชี้แจงได้ถูกตัดทอนเหลือเพียงแค่ย่อหน้าสั้นๆ และไม่ตรงกับข้อความที่สมบูรณ์ ดังนั้นต่อมา เมื่อกระผม(นายสมเกียรติ ตั้งนโม)ได้รับการติดต่อจากผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 14.00 น. วันที่มีการชุมนุมของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อให้สัมภาษณ์ ผมได้แก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ ผ่านการสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549 คอลัมน์"การเมือง-ในประเทศ" หน้า 5 หัวข้อเรื่อง "เสียงสะท้อนนักวิชาการบ้านนายกฯ รัฐบาลทักษิณจะอยู่อย่างไร" สัมภาษณ์โดย คุณพรสวรรค์ นันทะ ความว่า…

…ก่อนการชุมนุม 4 กุมภาพันธ์ เราเคยเตรียมการจะล่ารายชื่อ 5 หมื่นคนถอดถอนนายกฯ เหมือนกัน แต่เสียงของอาจารย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไล่ไม่ได้ เพราะไม่ได้ผิดกฎหมาย และเราไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ไม่รู้กฎกติกาที่แท้จริงของตลาดหลักทรัพย์ (และ กลต.) ฉะนั้นเมื่อคนไม่มีความรู้ และไม่เข้าใจจริงๆ การล่ารายชื่อ 5 หมื่น คงเป็นไปไม่ได้ ทำให้แนวคิดนี้ตกไป นอกจากนี้เราเตรียมที่จะนำความรู้ ข้อมูลเรื่องการขายหุ้นชินคอร์ปมาเสนอในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดยตั้งเป็น Think tank หรือถังความคิด เพื่อให้ความรู้กับประชาชน และจะประณามวิธีการเลี่ยงภาษีและใครที่มีส่วนร่วมรู้เห็นขอประณามด้วย รวมทั้งสนับสนุนให้นักวิชาการกระตุ้นให้สื่อมาทำงานเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณ ไม่ใช่ต่อสู้ตามฐานอารมณ์ ความรู้สึกชอบไม่ชอบ เกลียดชัง แต่เราควรต่อสู้เคลื่อนไหวโดยฐานความรู้"

นักวิชาการผู้นี้ กล่าวว่า การจะไล่หรือไม่ล่านายกฯ ต้องพิจารณาให้ชัด บางทีก็ต้องทำตามกติกา เขาเห็นว่าการไล่นายกแบบนี้ จังหวะมันไม่ใช่ เพราะมันเหมือนกับการเล่นฟุตบอล มีกติกาอยู่แล้ว ไม่ใช่ไปตามคนเชียร์ (และ) …สิ่งที่เราควรทำคือการให้ความรู้ เผยแพร่ข้อมูล นำสิ่งที่ไม่ถูก มาเผยแพร่ให้คนรู้ เหมือนค่อยๆเอาก้อนหินใสในเป้ให้นายกฯแบกไปเรื่อยๆ จะเริ่มหนักไปเรื่อยๆ และในที่สุดก็แบกไม่ไหว

จากข้อความที่ยกมาข้างต้น คือสิ่งที่ที่ประชุมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ปรารถนาจะสื่อสารต่อสังคม และขอเรียนชี้แจงมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันว่า เรายังไม่ได้ใคร่ครวญที่จะดำเนินการล่ารายชื่อ 5 หมื่นชื่อแต่อย่างใด

อนึ่งโดยปรกติแล้ว สิ่งที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกระทำเสมอมาคือ จะรณรงค์และนำเสนอความรู้ปัญหาต่างๆ ในสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มองข้ามหรือละเลย เพื่อทำให้เรื่องเหล่านั้นเป็นประเด็นสาธารณะขึ้นมา ส่วนเรื่องใดก็ตามที่เป็นประเด็นสาธารณะแล้ว ไม่ใช่ภารกิจหลักที่คณาจารย์ ม.เที่ยงคืนใส่ใจเป็นอันดับแรก เว้นแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยภาพรวมอย่างแท้จริง (เพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายสมเกียรติ ตั้งนโม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ข้อมูลเกี่ยวเนื่องการขายหุ้นชินคอร์ปที่มีอยู่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
823. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๑) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมและเรียบเรียง)
824. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๒) (รายการวิทยุ - ทักษิณคุยกับประชาชน - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
825.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๓) (บทวิเคราะห์ 20 ประเด็นหลัก ในดีลเทคโอเวอร์กลุ่มชินคอร์ป)
826.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๓) (ต่อ) (บทวิเคราะห์ 20 ประเด็นหลัก)

828. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๔) (แก้วสรร อติโพธิ, คำสารภาพกลางเมืองของนายกฯทักษิณ)
831. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๕) (มายาภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กรณีการขายหุ้นชินคอร์ป)

 บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 800 เรื่อง หนากว่า 11500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

H
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี
ภาพประกอบดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์ประกอบบทความฟรีของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์
R
related topic
080249
release date
เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
ขนาด medium จะแก้ปัญหาได้
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานไปที่ midarticle@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work
and immediately places it in the public domain... [copyleft]
กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับมูลนิธิไฮน์ริคเบิลล์ เปิดชั้นเรียนฟรีสำหรับ น.ศ. และผู้สนใจ เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีมลายูมุสลิมอย่างรอบด้าน
บทความทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน จะได้รับการเก็บรักษาเอาไว้อย่างถาวร โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิง ความผิดพลาดใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ อาจเป็นของผู้เขียนหรือกองบรรณาธิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยไม่เจตนา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มีการเสนอบทความใหม่ทุกวัน เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษา และผู้สนใจที่คลิกเข้ามาหาความรู้เป็นประจำ

สถานการณ์การเมืองมันบีบคั้นให้ท่านต้องแถลงเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตนเอง เพื่อชิงมวลชนกับการชุมนุมในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์(จัดโดยนายสนธิ ลิ้มทองกุล ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า) แต่ท่านไม่รู้ไม่ระวังในทางกฎหมาย ท่านยังนึกว่านี่คือคดีซุกหุ้นเช่นที่ท่านเคยโดนมา หารู้ไม่ว่านี่คือคดีขาดคุณสมบัติฐานมีประโยชน์ทับซ้อน ที่จะดูกันที่พฤติการณ์ความเป็นจริง ไม่ใช่ที่ "ชื่อ" ซึ่งโอนกันไปมาได้ หลอกกันได้ เชิดกันได้ทั้งนั้น ดังนั้น ถ้าพิสูจน์ในศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อใดว่าท่านยังคงครองอำนาจครอบงำจัดการหุ้นชินคอร์ปตามความเป็นจริง ท่านก็หลุดจากนายกฯทันที คำอธิบายในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนที่ผ่านมาจึงกลายเป็นคำรับสารภาพที่สำคัญที่สุดในคดีนี้

The Midnightuniv website 2006