นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญThe Midnight University

โลกทัศน์วิชาการเชิงเปรียบเทียบ
แผนการสอน
GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY

ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล
ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน

หมายเหตุ
แผนการสอนและรายละเอียดกระบวนวิชาที่นำเสนอบนหน้าเว็ปเพจนี้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ได้รับมาจากอาจารย์ธงชัย วินิจจะกูล
โดยกองบรรณาธิการได้พิจารณาแล้วว่า แผนการสอนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการเชิงเปรียบเทียบ
ในระดับมหาวิทยาลัย และจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใฝ่รู้ได้เห็นถึงรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวเนื่อง
เพื่อจะได้ติดตามและเปรียบเทียบการอ่านตามความสนใจ
จึงได้นำมาเสนอเพื่อพิจารณา

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 762
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 5.5 หน้ากระดาษ A4)University of Wisconsin-Madison, Department of History
HISTORY 703 - History and Theory

GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY

Fall 2005
Professor Thongchai Winichakul
Mon 3:30-5:30, Rm. 5245 George Mosse Humanities Building

Thanks to critical theories, cultural studies, and newer ideas in human geography, the notion of "geography" has changed dramatically in the past few decades, especially in our usual understanding of the relationship between the science of the terrestrial, maps and mapping, and the significance of geography in human relations. Historical geography and the geographical dimension of history also change. This has opened up newer ideas for exploring geography (in various meanings of the term) as a significant aspect of human past and in the production of historical knowledge. This class will explore some of those ideas and approaches. The readings are selected primarily by their thematic or methodological values; the world areas of the cases are secondary.

Office 5211 Humanities; Hours: Wed 1:30-3:30; Ph. 263-8931; twinicha@wisc.edu

Readings: Every week, students must do the required readings (*). Additional readings (-) are provided in case students cannot find the required readings to prepare for the class, and for further interests on the topics. All required readings are also available in the Reserves. Some journal articles are accessible on-line (@), via MADCAT and the library's journal databases.
Attendance and participation required: Every student must do a presentation at the beginning of at least one class. Regular attendance in the class is required. Participation in the discussion is expected. Frequent and unreasonable absence may result in penalty.

Assignments:
1. 20% -- Weekly issues. No later than Sunday night of each week, each student must post an email message to the class. It can be a question, comment on reading, anecdote, story, or news that are relevant to the weekly reading/topic and raise an issue for discussion in the class on Monday. Everybody must read ALL the messages before coming to the class on Mon. Please keep each message short.

2. 60% -- Four essays (3-5 pages each, 15% each). Each must be on a topic related to the subject and/or the readings of a particular week, although it does NOT have to be exactly the same topic as discussed in the class. It can be a commentary on the weekly subject in a certain way, a review of weekly readings, a literature review of the topic, a current issue that is relevant to the subject of a week, a creative story or a historical case related or relevant to the subject. Be creative. But it must demonstrate your critical arguments on the subject. The essay must be submitted no later than the "Break" week after the selected topics. (For example, essays on topics of Weeks 2-5 must be submitted no later than Oct 10.)

3. 20 % total -- A copy of each essay, then, must be given to another student in the class (a.k.a. "peer reader") for his/her comment. The reader makes comments (1 page max.), focusing on the ideas and arguments in the essay. Send the commentary directly to the writer (with cc: to Thongchai) ASAP. Each student should seek 2-4 peer readers, and not relying on only one reader for all four essays. A student can be peer reader of no more than four essays.


CLASS SCHEDULE AND READINGS

Week 1 (Sept 5) Labor Day- no class.
Intro to the class will be done during this week; students will get contact by email

Week 2 (Sept 12) Geography = writing the terrestrial

* Martin Lewis and Karen Wigen, Myths of the Continents, 1997
- Paul Carter, The Road to Botany Bay.
- Simon Ryan, "Inscribing the Emptiness: Cartography, Exploration and the Construction of Australia" in De-scribing Empire, ed. Chris Tiffin and A. Lawson, 1994, pp. 115-130.

Week 3 (Sept 19) Map, knowledge and power

* J.B. Harley, New Nature of Maps, read articles 1,2,3,5

Week 4 (Sept 26) Non-Western maps, cartographic clashes

* Barbara Mundy, Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of Relacions Geograficas, 1996. OR

* Elizabeth Hill Boone, "Maps of Territory, History, and Community in Aztec Mexico" in ed. Malcolm Lewis, Cartographic Encounters: Perspective on Native American Map-making and Map Use, 1998, pp. 111-133.

* Peter Nabokov, "Orientations from Their Side: Dimensions of Native American Cartographic Discourse" in Cartographic Encounters-ibid., 1998, pp. 241-269.
- Marcia Yonemoto, Mapping Early Modern Japan, chaps 3-5.
- Laura Hostetler, Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography in Early Modern China, 2000, chaps 1-2, pp.33-80.

Week 5 (Oct 3) Modern mapping and emerging nations

* Thongchai Winichakul, Siam Mapped: a history of the geo-body of a nation.
- Andrew Walker, The Legend of the Golden Boat, (a good critique of Thongchai's book)
- Ian Barrow, Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, C.1756-1905
- Christopher Bayly, "Knowing the Country: Empire and Information in India", Modern Asian Studies 27, 1 (1993): 3-43.
- Matthew Edney, Mapping an Empire: the geographical construction of British India, 1765-1843.
- Christopher Gosha, "Annam and Vietnam in the New Indo-Chinese Space, 1887-1945" in Asian Forms of the Nation, eds. Hans Antlov and Stein Tonnesson, 1995, pp. 92-130.
- "Stateless in South Asia: the making of the India-Bangladesh enclaves", Journal of Asian Studies 61, 1 (Feb 2002): 115-147.

Week 6 (Oct 10) Break

Week 7 (Oct 17) Colonialism and geography: economy and the national space

* Manu Goswami, Producing India
- Anne Godlewska and Neil Smith eds., Geography and Empire, see the articles by Anne Godlewska, Michael Heffernan, and David N. Livingstone.
- Morag Bell et al eds., Geography and Imperialism, 1820-1940, see the articles by James Cameron, James Ryan, Cheryl McEwan, Michael Heffernan.

Week 8 (Oct 24) The state and its spatial regime

* Raymond Craib, Cartographic Mexico
- James C. Scott, Seeing like a State, chaps 1, 6-8.

Week 9 (Oct 31) Borderland and border crossing

* Peter Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees.
OR *Aihwa Ong, Flexible Citizenship.
- Hastings Donnan and Thomas Wilson (eds.), Borders: frontiers of identity, nation and state, pp. 1-18, 49-53, 63-106.
- Paul Nugent and A.I. Asiwaju (eds), African Boundaries: Barriers, Conduits and Opportunities. See part 3 and 4

Week 10 (Nov 7) Nature: first, second, and its shop

* William Cronon, ed. Uncommon Ground: toward reinventing nature, see the articles by Cronon, White, Proctor, Ellis, Olwig, Slater or Merchant, and Price or Davis.
- Nancy L. Peluso, Rich Forests, Poor People : resource control and resistance in Java
- Richard Grove, Imperialism and the Discourse of Desiccation: global environmental concerns and the role of the Royal Geographic Society 1860-1880" in Geography and Imperialism, ed. Morag Bell, et al., pp. 36-52.
- Richard Grove, "The East India Company, the Raj and the El Nino: the critical role played by colonial scientists in establishing the mechanism of global climate teleconnections, 1770-1930", in Nature and the Orient : the environmental history of South and Southeast Asia, ed. Richard H. Grove, et al.

Week 11 (Nov 14) Place = a space with (multiple) stories

* Keith Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache.
- Doreen Massey, Space, Place, and Gender, 1984.

Week 12 (Nov 21) Home: the house, belonging, domesticity, identity and power

* Arien Mack ed., Home: a place in the world (at least sections 1,2,5)
- Witold Rybczynski, Home: a short history of an idea.
- J. Macgregor Wise, "Home: territory and identity", Cultural Studies 14(2), 2000: 295-310. @
- Theano Terkenli, "Home as a Region" Geographical Review 85 (Jul 1995): 324-334. @
- New Formations, 17, summer 1992, special issue on Home, esp Doreen Massey's article

Week 13 (Nov 28) Break

Week 14 (Dec 5) Fabulous geography and nostalgic geography

* Sumathi Ramaswamy, The Lost Land of Lemuria
- Sumathi Ramaswamy, "History at Land's End: Lemuria in Tamil spatial fables", Journal of Asian Studies, 59/3 (Aug 2000): 575-602. @
- Sumathi Ramaswamy, "Catastrophic Cartographies: mapping of the lost continent of Lemuria", Representations, 67 (1999): 92-129.
- Horacio Capel, "The Imperial Dream: geography and Spanish empire in the 19th c." in Geography and Empire, ed. Anne Godlewska and Neil Smith, pp. 58-73.
- Peter Bishop, The Myth of Shangri-la: Tibet, travel writing and the Western creation of sacred landscape.

Week 15 (Dec 12) All geographies are within us, aren't they?

* Yi-fu Tuan, Space and Place: the Perspective of Experience
OR * Italo Calvino, Invisible Cities. (A novel)

_________________________________________________________

Books available for purchase at University Book Store and the Underground Textbooks

* Martin Lewis and Karen Wigen, Myths of the Continents, U California Press, 1997

* J.B. Harley, New Nature of Maps: essays in the history of cartography, John Hopkins Univ Press, 2001

* Barbara Mundy, Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of Relacions Geograficas,

* Thongchai Winichakul, Siam Mapped: a history of the geo-body of a nation, U Hawaii Press, 1997.

* Manu Goswami, Producing India: from colonial economy to national space, U Chicago Press, 2004

* Raymond Craib, Cartographic Mexico: a history of state fixations and fugitive landscapes, Duke U Press, 2004

* William Cronon, ed. Uncommon Ground: toward reinventing nature, W.W. Norton, 1996

* Keith Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache, U of New Mexico Pr, 1996

* Arien Mack ed., Home: a place in the world, New York Univ Pr, 1995

* Sumathi Ramaswamy, The Lost Land of Lemuria: Fabulous Geographies, Catastrophic Histories, U California Pr, 2005
- Peter Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees, U California Press 1991
- Aihwa Ong, Flexible Citizenship, Duke U Press, 1999
- James C. Scott, Seeing like a State, Yale U Press, 1999
- Yi-fu Tuan, Space and Place: the Perspective of Experience, latest edition, Univ of Minnesota Press, 2003
- Italo Calvino, Invisible Cities. (A novel), Harvest Books, latest paperback edition.

Books and readings available in the Reserves
* Martin Lewis and Karen Wigen, Myths of the Continents, 1997

* J.B. Harley, New Nature of Maps,

* Barbara Mundy, Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of Relacions Geograficas, 1996.
- Elizabeth Hill Boone, "Maps of Territory, History, and Community in Aztec Mexico" in ed. Malcolm Lewis, Cartographic Encounters: Perspective on Native American Map-making and Map Use, 1998, pp. 111-133.
- Peter Nabokov, "Orientations from Their Side: Dimensions of Native American Cartographic Discourse" in Ibid., 241-269.
- Marcia Yonemoto, Mapping Early Modern Japan,
- Laura Hostetler, Qing Colonial Enterprise: Ethnography and Cartography in Early Modern China, 2000.

* Thongchai Winichakul, Siam Mapped: a history of the geo-body of a nation.
- Ian Barrow, Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, C.1756-1905

* Manu Goswami, Producing India
- Anne Godlewska and Neil Smith eds, Geography and Empire
- Morag Bell et al eds,, Geography and Imperialism, 1820-1940,

* Raymond Craib, Cartographic Mexico

* Peter Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees.
- Aihwa Ong, Flexible Citizenship.
* William Cronon, ed. Uncommon Ground: toward reinventing nature,.
- James C. Scott, Seeing like a State,
- Nancy L. Peluso, Rich Forests, Poor People : resource control and resistance in Java

* Keith Basso, Wisdom Sits in Places: Landscape and Language among the Western Apache.

* Arien Mack ed., Home: a place in the world
- Witold Rybczynski, Home: a short history of an idea.

* Sumathi Ramaswamy, The Lost Land of Lemuria

* Yi-fu Tuan, Space and Place: the Perspective of Experience

* Italo Calvino, Invisible Cities. (A novel)

Rบทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 760 เรื่อง หนากว่า 11000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

H
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี