นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

โครงการสัมมนาวิชาการ
ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองวิชาการ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2548
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
บทความฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 734
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 7 หน้ากระดาษ A4)ชื่อโครงการ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

หลักการและเหตุผล
การประชุมนานาชาติด้านไทยศึกษา (The International Conference on Thai Studies) เป็นการจัดประชุมในระดับนานาชาติในแวดวงวิชาการด้านไทยศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประชุมของการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการอันเกิดขึ้นจากการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ด้านไทยศึกษา ทั้งนี้ โดยมีกระบวนการในการคัดสรรและเชื้อเชิญให้ทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการแล้ว และนักวิชาการรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมในการเสนอผลงาน การประชุมดังกล่าวถือเป็นการประชุมประเพณีที่มีอายุยืนยาว และมีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับนับถือในระดับนานาชาติ

โดยธรรมเนียมปฏิบัติการจัดประชุมนานาชาติด้านไทยศึกษา มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพสลับกันระหว่างนานาชาติกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของที่พื้นที่ศึกษา (area studies) มีกำหนด 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง สำหรับการประชุมครั้งที่เพิ่งผ่านมา คือ การประชุมนานาชาติด้านไทยศึกษา ครั้งที่ 9 (2548) ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือ Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนการจัดประชุม ครั้งที่ 10 อันเป็นวาระของประเทศไทย นั้น สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการประชุมในปี พ.ศ.2551 โดยสถาบันไทยคดีศึกษาได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อคณะกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 9 และได้รับเลือกอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการประชุมครั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2551

ในการจัดประชุมด้านไทยศึกษา ครั้งที่ 9 ที่ DeKalb, Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา (เมื่อวันที่ 3 - 6 เมษายน 2548) ในขั้นตอนของการดำเนินงานคณะผู้จัดได้เปิดรับข้อเสนอการศึกษาวิจัยทางด้านไทยศึกษาอย่างกว้างขวาง มีการกำหนดกลุ่มเรื่อง (Theme) จำนวนถึง 18 กลุ่ม ทว่ากลุ่มเรื่องที่คณะผู้จัดได้ยกระดับความสำคัญสูงสุดที่ต้องการให้นักวิชาการเสนอผลงานศึกษาต่อที่ประชุมกว้างขวางมากที่สุดมีเพียง 2 เรื่อง เรื่องหนึ่งคือ "ภาคใต้ของประเทศไทย ---มุสลิมในประเทศไทย" (ส่วนอีกเรื่องคือ เรื่องของรัฐบาลทักษิณ) เหตุผลที่คณะกรรมการให้ความสำคัญกับกลุ่มเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือ เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากกว่า 100 ปี คือ เรื่องของ "การแบ่งแยกดินแดน" V.S "ความมั่นคง" และสิ่งที่นานาชาติให้ความสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ก็คือ เรื่องของ "ขบวนการก่อการร้าย" (terrorism) ที่มีแนวโน้มสูงจนทำให้มองได้ว่าภาคใต้เป็นดินแดนที่มีวิกฤตทางด้านการเมือง

ในการจัดเตรียมการประชุมคณะผู้จัดได้เชิญชวนให้มีการนำเสนอบทความที่เกี่ยวกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในภาคใต้ อาทิ เรื่องความสัมพันธ์ของภาคใต้กับรัฐบาลกลางทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เรื่องความมั่นคง วัฒนธรรม การเมือง ความแตกแยกทางศาสนา องค์กรอิสลามนานาชาติในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็สนับสนุนข้อเสนอในเรื่องภาคใต้ ---มุสลิมในแง่มุมที่กว้างขวางออกไป เช่น เรื่องของชุมชนมุสลิมในประเทศไทย การศึกษาของมุสลิม การปรับตัวทางสังคมของมุสลิมเพื่อให้เป็นไทย การศึกษาด้านชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ของภาคใต้ ชายแดนและการข้ามแดนในภาคใต้ ปัตตานีในฐานะรัฐริมทะเล การแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาระหว่างไทยกับศรีลังกา และเรื่องของภาษาท้องถิ่น ผลจากการที่คณะผู้จัดการประชุมได้ยกระดับความสำคัญของกลุ่มเรื่อง "ภาคใต้ของประเทศไทย ---มุสลิมในประเทศไทย" ทำให้นักวิชาการทั้งจากประเทศไทยและต่างประเทศเสนอบทความทางวิชาการจำนวนมากที่เกี่ยวเนื่องเข้าร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น "ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของผลงานดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่เป็นผลงานที่มีฐานทางวิชาการจากการค้นคว้าวิจัยในหลากหลายสาขาวิชา อยู่ในมาตรฐานทางวิชาการระดับนานาชาติ และประเด็นของการศึกษาก็มีความเชื่อมโยงหรือมีนัยสำคัญต่อความเข้าใจปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะได้มีการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมมองทางวิชาการด้านไทยศึกษาขึ้น ทั้งนี้โดยให้เป็นการจัดสัมมนาในสถาบันอุดมศึกษาใน 4 ภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง - จัดการสัมมนาทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคเหนือ - จัดการสัมมนาทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคอีสาน - จัดการสัมมนาทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคใต้ - จัดการสัมมนาทางวิชาการที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานที่เป็นผลผลิตจากการศึกษาวิจัยทางด้านไทยศึกษา ในวงวิชาการและสาธารณะ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพื้นฐานความเข้าใจในแง่มุมประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ

2. กระตุ้นวงการศึกษาของไทยให้เกิดการนำองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

3. เพื่อผลักดันให้สังคมไทยให้ความสนใจต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เสริมสร้างให้เกิดการนำองค์ความรู้ในทางวิชาการมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภายใต้อย่างมีบูรณาการ
2. ทำให้สาธารณะชนสามารถทำความเข้าใจกับปัญหาและก่อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ แก่สังคมไทยอย่างมีเหตุผล
3. เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาวิจัยด้านไทยศึกษาในอนาคต

วิธีการดำเนินงาน
1. เป็นการสัมมนาทางวิชาการ ที่มีการเสนอบทความสัมมนาในรูปของ panel discussion โดยมีผู้นำการสัมมนาที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
2. บทความจะประกอบด้วยบทความทั้งที่เป็นของนักวิชาการไทยและนักวิชาการต่างประเทศ
3. บทความที่อยู่ในภาคภาษาอังกฤษ จะได้รับการแปล/แปลเก็บความเป็นภาษาไทย เพื่อสะดวกแก่ผู้ฟังซึ่งเป็นคนไทย รวมถึงเพื่อใช้เป็นเอกสารเผยแพร่และอ้างอิงทางวิชาการได้

วัน เวลา และสถานที่
ภาคกลาง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2548)
ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (สัมมนา 1 วัน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2548 - มกราคม 2549)
ภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (สัมมนา 1 วัน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2548 - มกราคม 2549)
ภาคใต้ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา (สัมมนา 1 วัน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2548 - มกราคม 2549)

จำนวนผู้เข้าร่วม
150 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

 

กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ : จากมุมองทางวิชาการด้านไทยศึกษา
วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2548
ณ หอประชุมศรีบูรพา(หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548
ภาคเช้า
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09.15 - 09.30 น. กล่าวเปิดงาน โดย ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

09.30 - 10.30 น. ปาฐกถานำ "ความเงียบของอนุสาวรีย์ลูกปืน: ความรุนแรงกับการ จัดการ 'ความจริง'
- จาก ดุซงญอ 2491 ถึง 'กรือเซ' 2547" ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
นำเสนอและตั้งข้อสังเกตโดย อาจารย์ ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.30 - 11.00 น. พัก - รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 11.30 น. เสนอบทความเรื่อง "จุดอ่อนรัฐบาลทักษิณ : ทำไมปัญหาภาคใต้ถึงแก้ไม่ถูกทาง ?"
โดย นายอุกฤษฎ์ ปัทมานันท์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. อภิปราย - ซักถาม
ผู้นำการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น : รองศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 - 13.30 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ภาคบ่าย
13.30 - 14.00 น. เสนอบทความเรื่อง "วัฒนธรรมการเมืองและความรุนแรงในภาคใต้ประเทศไทย"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุกัณศีล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

14.00 - 14.30 น. เสนอบทความเรื่อง "วังวนแห่งความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : เรื่อง ของแนวความคิดหรือโครงสร้าง ?"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และอาจารย์ปัญญาศักดิ์ โสภณวสุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

14.30 - 15.00 น. อภิปราย - ซักถาม
ผู้นำการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 - 15.30 น. สรุปการสัมมนาวันแรก

15.30 - 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง
พิธีกรประจำวัน นางสาวสุนทรี อาสะไวย์ สถาบันไทยคดีศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548
ภาคเช้า
09.30 - 10.00 น. เสนอบทความเรื่อง "ความยากจนของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี ?"
โดย รองศาสตราจารย์ศิริรัตน์ ธานีรนานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

10.00 - 10.20 น. พัก - รับประทานอาหารว่าง

10.20 - 10.50 น. เสนอบทความเรื่อง "ความรุนแรงในภาคใต้มุมมองจากเยาวชน"
โดย อาจารย์อลิสา หะสะเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

10.50 - 12.00 น. อภิปราย - ซักถาม
ผู้นำการสัมมนาและแสดงความคิดเห็น : คุณพิภพ ธงไชย คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

12.00 - 13.30 น. พัก - รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ภาคบ่าย
13.30 - 14.00 น. เสนอบทความเรื่อง "กำเนิดและความเป็นมาของ 'ลัทธิแบ่งแยกดินแดน' ของ มลายูมุสลิมในภาคใต้ของไทย"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00 - 14.30 น. เสนอบทความเรื่อง "อะไรคือยาวี ? ความหมาย ประวัติศาสตร์ ขอบข่าย และ อนาคต"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

14.30 - 15.00 น. อภิปราย - ซักถาม
ผู้นำการสัมมนาและแสดงความเห็น : รองศาตราจารย์ ดร.โคทม อารียา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.00 - 15.30 น. สรุป - ปิดการสัมมนา

15.30 - 16.00 น. รับประทานอาหารว่าง

พิธีกรประจำวัน นางสาวอัจฉราพร กมุทพิสมัย สถาบันไทยคดีศึกษา


 

 
บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 700 เรื่อง หนากว่า 10000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

H
ภาพประกอบดัดแปลงเพื่อใช้ประกอบบทความฟรีสำหรับนักศึกษา จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อให้ทุกคนที่สนใจศึกษาสามารถ เข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลวิชาการฟรีของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยกรุณาระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org

 

R
related topic
101148
release date
คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด
เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้

อุดมศึกษาบนเว็ปไซต์ เพียงคลิกก็พลิกผันความรู้ ทำให้เข้าใจและเรียนรู้โลกมากขึ้น
สนใจค้นหาความรู้ในสารานุกรมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คลิกที่แบนเนอร์สีน้ำเงิน
สนใจเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน คลิกที่แบนเนอร์สีแดง