01

บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ลำดับที่ 567 หัวเรื่อง
-การเมืองเรื่องหมอดู
-การเมืองฝ่ายค้านของพม่า
-ชำนาญ จันทร์เรือง
-สำนักข่าวเชื่อม
ทความมหาวิทยาลยเที่ยงคืน
The Midnight 's article

R
relate topic
290448
release date
เว็ปไซท์นี้มีการคลิกโดยเฉลี่ยต่อวัน 26000 ครั้ง สำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2547 - ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
The Midnight
University

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 560 เรื่อง หนากว่า 7000 หน้า ในรูปของ CD-ROM ในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง) สนใจสั่งซื้อที่ midnightuniv@yahoo.com - midnight2545@yahoo.com
หรือ ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
กรุณาส่งธนาณัติแลกเงินไปยัง สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
อย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับตัวบรรจงด้วยครับ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งทางไปรษณีย์ (การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะลงทะเบียนทุกฉบับ)

การเมืองวัฒนธรรม-วัฒนธรรมการเมือง
จรรยาบรรณของหมอดู
ชำนาญ จันทร์เรือง : นักวิชาการอิสระ

หลัก 8 ประการของฝ่ายค้านพม่า

สำนักข่าวเชื่อม
หน่วยงานข่าวภาคภาษาไทยของสำนักข่าว S.H.A.N (Shan Herald Agency for News)
ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของศูนย์ข่าวสาละวิน (Salween News Network)


บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 567

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการนี้เป็นการรวบรวมบทความ ๒ ชิ้น เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรม
๑. จรรยาบรรณของหมอดู ๒. หลัก ๘ ประการของฝ่ายค้านพม่า
(บทความชิ้นนี้ยาวประมาณ 4 หน้ากระดาษ A4)๑. จรรยาบรรณของหมอดู
ชำนาญ จันทร์เรือง

ผู้เขียนมิใช่หมอดู และก็ไม่เคยได้ศึกษาวิชาหมอดูหรือโหราศาสตร์มาก่อนแต่อย่างใด จวบจนได้ทราบข่าวคราวของการเกิดกรณีวิวาทะระหว่างศาสตราจารย์(ศาสตร + อาจารย์)ด้านกฎหมายมหาชนชื่อดัง ที่ผันตัวเองไปเป็นข้าราชการการเมืองกับโหราจารย์(โหร + อาจารย์)ชื่อดัง ว่าการเปิดเผยดวงชะตาพร้อมกับคำพยากรณ์ดวงชะตาของนายกทักษิณว่า สามารถทำได้หรือไม่เพียงใด และถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนเกินสมควรหรือไม่

ความเป็นบุคคลสาธารณะของนายกรัฐมนตรีจะเปิดกว้างถึงการพยากรณ์ชะตาชีวิตโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมได้หรือไม่ จึงทำให้ผู้เขียนเกิดความสนใจที่จะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของโหราจารย์ ซึ่งในที่นี้จะรวมถึงหมอดูทั้งหลาย ถึงแม้ว่าในทางภาษาศาสตร์แล้ว โหราจารย์มีไว้สำหรับพยากรณ์ชะตาบ้านเมืองเช่น โหรหลวง เป็นต้น แต่หมอดูเชลยศักดิ์หรือหมอดูชาวบ้านจะพยากรณ์เพียงชะตาชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันโหราจารย์ก็พยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวบ้านเช่นกัน และผู้เขียนก็มิได้มีเจตนาที่จะไปลดชั้นลดอันดับของโหรไปเป็นหมอดู หรือเลื่อนชั้นหมอดูไปเป็นโหร ซึ่งในความเป็นจริงก็แยกกันแทบไม่ออกอยู่แล้วในกาลปัจจุบัน

จากที่ได้ค้นคว้ามาทำให้ทราบว่าผู้ที่เป็นโหรหรือนักพยากรณ์หรือหมอดูนั้น ควรมีจรรยาบรรณหรือมารยาทในการพยากรณ์เช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เฉกเช่นแพทย์ที่รักษาคนไข้หรือทนายความที่ต้องช่วยเหลือลูกความ เป็นต้น เพราะหมอดูก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือหรือรักษาความวิตกกังวลของผู้มาให้พยากรณ์เช่นกัน ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเชื่อว่า คนที่ดวงกำลังดีคงไม่มีใครอยากจะให้ใครมาพยากรณ์โชคชะตาของตนให้หันเหไป

จรรยาบรรณหรือมารยาทของหมอดูอาจกล่าวได้โดยสรุป ดังนี้

๑. ต้องพยากรณ์โดยปราศจาก โลภะ โทสะ โมหะ คือไม่ให้พยากรณ์ไปโดยความโลภในลาภสักการะ หรือพยากรณ์ไปด้วยความโกรธ หรือด้วยความหลงเข้าใจผิดอะไรที่ไม่แน่ใจไม่ควรพยากรณ์

๒. ต้องพยากรณ์โดยปราศจากอคติ คือต้องไม่มีความลำเอียงในการพยากรณ์ เพราะรักเพราะชอบเจ้าของเจ้าชะตาจึงพยากรณ์ให้แต่สิ่งที่ดี สิ่งที่ไม่ดีไม่ยอมบอก โหรควรเตือนให้ทราบถึงสัญญาณอันตรายที่มาสู่เจ้าชะตา ส่วนเจ้าชะตาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

๓. ต้องพยากรณ์โดยปราศจากความกลัว คือไม่ต้องเกรงกลัวบารมีใครในการพยากรณ์ หรือเกรงใจไม่กล้าบอกความจริง ถ้าเห็นว่ามีสิ่งร้ายแรงในดวงชะตาค่อยๆ หาคำพูดที่อธิบายแบบอ้อมๆ โดยไม่ต้องพูดตรงจนเกินไป

๔. ควรพยากรณ์โดยเฉพาะตัวต่อตัว การพยากรณ์ต่อหน้าบุคคลหลายคนทำให้โหรไม่กล้าระบุให้ชัดเจน เช่นเจ้าชะตาพาเพื่อนมาด้วยแล้วนั่งฟังการพยากรณ์ หากว่าดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นปรากฏว่ากำลังคบเพื่อนไม่ดี โหรก็ไม่กล้าพูดออกมาเพราะมีเพื่อนมาด้วย

๕. ไม่ควรพยากรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ทราบเวลาเกิดแน่นอน จะเป็นการทำให้การพยากรณ์ผิดหรือคลาดเคลื่อน

๖. ไม่ควรหาโอกาสเอาผลประโยชน์จากเจ้าชะตา กรณีที่เจ้าชะตากำลังดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้าย โหรไม่ควรถือโอกาสเอาผลประโยชน์จากเจ้าชะตา โดยการเรียกร้องเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆ จากเจ้าชะตาโดยอ้างว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ ทางที่ดีแล้วควรแนะนำให้เจ้าชะตาไปทำบุญกุศลเองจะเหมาะกว่าเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา เป็นการสร้างกรรมดีไว้ และให้ทำบ่อยๆ จนกว่าเคราะห์จะหมดไป

๗. ไม่ควรโฆษณาตนเองในขณะพยากรณ์ การโฆษณาตนเองในขณะที่พยากรณ์เป็นการโอ้อวดความสามารถของตนเองต่อหน้าเจ้าชะตาหรือบุคคลอื่น เพราะโดยหลักแล้ว ความดีของมนุษย์ย่อมไม่ควรออกจากปากตนเอง ควรให้ออกจากปากผู้อื่นจะเหมาะกว่า

๘. ไม่ควรทับถมการพยากรณ์ของของโหรคนอื่น เจ้าชะตาส่วนใหญ่มักผ่านโหรมาหลายคน และมักจะมีการเอ่ยชื่อถึง หรือพูดว่าเคยมีโหรคนนั้นคนนี้ทายไว้แล้วไม่ถูกบ้าง อะไรบ้าง ตามมารยาทแล้วโหรควรรับฟังไว้เฉยๆ แต่ไม่ควรวิจารณ์ทับถมต่อหน้าเจ้าชะตาหรือบุคคลอื่น เพราะโหรแต่ละคนก็มีหลักเกณฑ์และประสบการณ์ในการพยากรณ์แตกต่างกันไป

๙. ควรพยากรณ์ให้ตรงจุดไม่ปิดบังอำพราง ส่วนใหญ่ผู้มาให้พยากรณ์มักมีความทุกข์มา โหรควรเป็นผู้แก้ปัญหาให้ โดยพยากรณ์ให้ตรงจุดที่เจ้าของชะตาต้องการทราบ และควรบอกให้หมดไม่ควรขยักไว้เพื่อให้มาหาคราวต่อไปอีก

๑๐. ควรระมัดระวังถ้อยคำที่ใช้พยากรณ์ ในการพยากรณ์ดวงชะตาควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ควรกล่าวผรุสวาท และอย่าพยายามซักถามก้าวก่ายในเรื่องส่วนตัวของเจ้าชะตามากเกินไป โดยเฉพาะเจ้าชะตาที่เป็นหญิงมาให้พยากรณ์นั้น โหรไม่ควรถือโอกาสเอาเปรียบเจ้าชะตา เพราะเจ้าชะตาที่มาพบโหรส่วนใหญ่มักมีปัญหามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากโหรอยู่แล้ว ฉะนั้นโหรจึงควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพและสำรวมกิริยาเพื่อให้เป็นที่เคารพนับถือของเจ้าชะตาที่มาให้พยากรณ์

๑๑. ต้องรักษาความลับของผู้มาให้พยากรณ์ เช่นเดียวกับแพทย์ต้องรักษาความลับของคนไข้ ไม่เอาเรื่องของเจ้าชะตาไปวิพากษ์วิจารณ์เป็นที่สนุกสนานขบขันกันในหมู่เพื่อนฝูงของโหรเอง โหรควรจะขอบคุณเจ้าชะตาที่ทำให้ตนเองได้มีโอกาสศึกษามากกว่า

นอกจาก ๑๑ ข้อที่ว่ามาแล้วนี้ยังมีประเด็นย่อยอีกเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจจะไม่ถึงกับเป็นจรรยาบรรณ แต่เป็นแนวปฏิบัติของแต่ละสำนักไป เช่น ไม่พยากรณ์โชคชะตาเด็กเล็ก เพราะอาจทำให้ผู้ใหญ่เกิดอคติแก่เด็ก จนกระทั่งไม่เลี้ยงดูหรือนำไปฆ่าให้ตายดังที่เราเคยได้ยินมาแต่โบร่ำโบราณ หรือไม่ก็ไม่พยากรณ์วันตายเพื่อป้องกันความวิตกทุกข์ร้อนของคนที่มาให้พยากรณ์

หรือที่นิยมกันมากเป็นพิเศษก็คือหมอดูที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้า(ที่แท้จริง)ท่านก็จะไม่ทำนายในสิ่งที่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น ชายหญิงคู่ใดควรจะเป็นผัวเมียกันหรือควรเลิกกันหรือไม่ ฯลฯ

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้อ่านคงจะพอวินิจฉัยได้แล้วว่า การที่หมอดูหรือโหรไปพยากรณ์ดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีโดยเจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมนั้น น่าจะขัดหรือไม่ขัดต่อจรรยาบรรณหรือไม่อย่างไร ผู้เขียนคงจะไม่ก้าวล่วงไปวินิจฉัยแทนท่านผู้อ่าน เพราะอาจจะเป็นเหตุให้ต้องมีเคราะห์ทั้งๆ ที่ดวงกำลังดีๆอยู่ก็เป็นได้


๒. ประชุมฝ่ายค้านพม่าได้ข้อสรุปหลักการนำ 8 ประการ
สำนักข่าวเชื่อม

สำนักข่าว S.H.A.N รายงานเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 48 ว่า ระหว่างวันที่ 9 - 12 ก.พ. ที่ผ่านมา มีการประชุมของฝ่ายค้านรวมทั้งหมด 43 กลุ่มขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งบริเวณรอยต่อชายแดนไทย-พม่า มีตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วม 106 คน และได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเพื่อใช้ในการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกัน 8 ข้อ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

1. อำนาจอธิปไตยต้องมาจากประชาชน
2. ทุกคนในสหภาพมีสิทธิทางการเมืองและชาติพันธุ์เท่าเทียมกัน
3. ทุกคนในสหภาพมีสิทธิอัตตวินิจฉัยทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
4. สหภาพถูกก่อตั้งโดยมลรัฐต่างๆ ที่มีสิทธิอัตตวินิจฉัย รวมทั้งรัฐสภาต้องประกอบด้วย 2 สภา
5. รัฐธรรมนูญต้องรับประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในมลรัฐต่างๆ

6. การเลือกปฏิบัติในเชิงแบ่งแยกความทางศาสนา เชื้อชาติและเพศ จะต้องไม่เกิดขึ้น และกฎหมายต้องปกป้องรับประกันสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยพื้นฐานของพลเรือน
7. สหภาพจะต้องเป็นรัฐที่ไม่ถูกกำหนดโดยศาสนา
8. สหภาพจะใช้ระบบประชาธิปไตยที่มีหลายพรรคการเมือง

นอกจากข้อตกลงทั้งหมดนี้ ในที่ประชุมยังมีข้อตกลงเพื่อให้เป็นหลักประกันอีกว่า กองทัพจะต้อง
อยู่ภายใต้การนำของพลเรือน ซึ่งจะต้องกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะอนุมัติจัดตั้งมลรัฐใหม่ในสหภาพรวมทั้งมีมติจัดตั้งขบวนร่างรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ขบวนการจัดทำหลักการพื้นฐานเพื่อในการร่างรัฐธรรมนูญของฝ่ายค้าน ได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกเมื่อกลางเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ในตอนนั้นได้เห็นฟ้องต้องกันว่า นอกจากที่ไม่สามารถยอมรับนโยบาย 6 ประการของทหารพม่าแล้ว ทางฝ่ายค้านเองควรจะมีนโยบายและจุดยืนเป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมกันอีกหลายครั้ง และในการประชุมครั้งล่าสุดนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับนโยบาย 8 ข้อดังกล่าว ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าทางทหารพม่าจะยอมรับหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาพม่ายืนยันในเป้าหมาย 6 ข้อมาโดยตลอด ซึ่งได้แก่ 1. การไม่ล้มสลายของสหภาพ 2. การไม่ล้มสลายของเอกภาพ 3. ความยั่งยืนของอำนาจอธิปไตย 4. การพัฒนาระบบประชาธิปไตยหลายพรรค 5. การส่งเสริมสัจจะทางสังคม อาทิ ความเป็นธรรม เสถียรภาพ และความเสมอภาคเป็นต้น และ 6 คือ ทหารต้องมีบทบาทนำทางการเมือง ซึ่งทั้ง 6 ข้อนี้ทางฝ่ายค้านต่างไม่เห็นด้วยพร้อมคัดค้านมาโดยตลอด
(กุมภาพันธ์ 2548)

ข่าวแปลและสรุปความโดยสำนักข่าวเชื่อม เป็นหน่วยงานข่าวภาคภาษาไทยของสำนักข่าว S.H.A.N (Shan Herald Agency for News) ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของศูนย์ข่าวสาละวิน (Salween News Network) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ chuem@cm.ksc.co.th และ snn_news@cm.ksc.co.th ติดตามข่าวสารย้อนหลังรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศพม่าเป็นภาษาไทยได้ที่ www.salweennews.org ภาษาอังกฤษได้ที่ www.shanland.org 

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 540 เรื่อง หนากว่า 6700 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
 

 

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
นอกจากนี้ยังมีแนวปฏิบัติของแต่ละสำนัก เช่น ไม่พยากรณ์โชคชะตาเด็กเล็ก เพราะอาจทำให้ผู้ใหญ่เกิดอคติแก่เด็ก จนกระทั่งไม่เลี้ยงดูหรือนำไปฆ่าให้ตายดังที่เราเคยได้ยินมาแต่โบร่ำโบราณ หรือไม่ก็ไม่พยากรณ์วันตายเพื่อป้องกันความวิตกทุกข์ร้อนของคน
คลิกไปหน้า homepage มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
H
ภาพประกอบดัดแปลง เพื่อใช้ประกอบบทความฟรีของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากประสบปัญหา ภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลงที่ medium
เว็ปไซต์นี้ สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้... โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yah
oo.com พร้อมเขียนประวัติส่วนตัวเล็กน้อย