มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ

Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

midnight2545@yahoo.com

บทความวิชาการนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซค์ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
บทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ลำดับที่ 404 หัวเรื่อง
ผู้หญิงกับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
1000peacewomen.org
ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน


R
relate topic
120647
release date
ภาพประกอบดัดแปลง (งานจิตรกรรมของนักศึกษา สาขาจิตรกรรมคณะวิจิตรศิลป์ มช.)
H
ขอเชิญทุกท่านเสนอชื่อผู้หญิงทำงาน เพื่อรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ 2005
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ


รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพสำหรับผู้หญิง 1000 คน
ขอเชิญเสนอชื่อผู้หญิงเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
A Call for Nominations
1000 Women for Nobel Peace Prize 2005
ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พันธมิตรวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บทความชิ้นนี้ยาวประมาณ 6 หน้ากระดาษ A4)

 


ขอเชิญเสนอชื่อผู้หญิงเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
A Call for Nominations
โครงการนี้เป็นการสรรหาผู้หญิงจำนวน 1000 คนทั่วโลกเพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2548 เป็นความคิดที่ประสงค์ให้ผู้หญิงทั้ง 1000 คน ได้รับรางวัลร่วมกัน เพื่อเรียกร้องให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงจากทั่วมุมโลกที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านท้าทายกรอบ กฎเกณฑ์ทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นสถาบัน และแนวคิดต่างๆที่เป็นอันตรายและในด้านที่มีส่วนสร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติภาพในชุมชนและในโลก

การเสนอชื่อผู้หญิง 1000 คนเพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอันทรงเกียรตินั้น เราจะยกย่องและให้เกียรติ รวมทั้งทำให้โลกได้ตระหนักถึงผู้หญิงที่ได้ทำงานเพื่อสันติภาพ ชีวิตและผลงานของพวกเธอจะถูกบันทึกผ่าน วิดีโอ และภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง สิ่งพิมพ์ ชีวประวัติ และสื่ออื่นๆ

ยุทธศาสตร์การทำงานของพวกเธอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การก่อให้เกิดสันติภาพ และการพัฒนา จะมีการวิเคราะห์โดยนักวิจัยทั่วโลก เพื่อจะนำมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและกระบวนการที่จะนำมาสู่สันติภาพ

เราให้ความหมายของสันติภาพมากกว่าการไม่มีสงคราม ความหมายของสันติภาพของเราครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต ซึ่งรวมถึง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางสังคม ดังนั้น เรากำลังสรรหาผู้หญิงที่ทำงานด้านสันติภาพแบบองค์รวม สันติภาพในความหมายของเราคือความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ความยากจน ความไม่เสมอภาค และการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน

สถานการณ์ต่างๆที่ผู้หญิงทำงานสำหรับสันติภาพจะต้องเผชิญหน้าและจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงประเด็นต่างๆข้างล่างดังนี้ ( แต่ไม่จำเป็นต้องจำกัดเฉพาะประเด็นเหล่านี้เท่านั้น )

1. การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
2. การปกป้องสิทธิของ เด็ก ผู้หญิง คนพิการและกลุ่มเสี่ยงกลุ่มอื่นๆ
3. การขจัดความยากจนทุกรูปแบบ
4. การดำรงไว้/รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติให้ยั่งยืนและสะอาดสมบูรณ์
5. การต่อสู้ เพื่อต่อต้านความรุนแรงในเชิงโครงสร้าง และการเลือกปฏิบัติ (ซึ่งรวมถึงระบบสังคมชายเป็นใหญ่ ระบบวรรณะ ระบบชนชั้น สีผิว และชาติพันธ์)

6. การขยายกลไกทางเศรษฐกิจที่สมเหตุสมผลและสังคมที่เหมาะสม
7. การเข้าถึงทรัพยากร
8. การส่งเสริมให้เกิดการเจรจาเพื่อสันติภาพ และการไกล่เกลี่ย/การทำให้เกิดการประนีประนอมประเด็นการขัดแย้ง
9. สุขภาพ และการศึกษา
10. วิเคราะห์กลไกที่เป็นอันตรายต่อสันติภาพ
11. การจัดทำข้อมูลอาชญากรสงครามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน
12. ปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ขยายการใช้อาวุธขนาดเล็ก(small arms)

คุณสมบัติของผู้หญิงที่ทำงานด้านสันติภาพ สรุปได้ดังนี้
1. เธอทำงานและส่งเสริมการไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการสถานการณ์ความขัดแย้ง ความอยุติธรรม และ ความไม่เสมอภาค
2. งานของเธอต้องยั่งยืน และเป็นงานระยะยาว
3. เธอเป็นผู้นำโดยทำตัวเป็นแบบอย่าง มีความกล้าหาญ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
4. งานของเธอเป็นตัวอย่างและมีคุณค่าที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง
5. เธอทำงานเพื่อเหตุแห่งสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง หรือผลประโยชน์เพื่อตนเอง
6. งานที่เธอทำมีความโปร่งใสและมีพื้นฐานของความใจกว้าง
7. เธอทำงานร่วม และรวมตัวกันกับประชาชนที่มีพื้นฐานต่างๆกัน

เป็นที่เข้าใจร่วมกันว่าผู้หญิงที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องยินยอมกับข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. โครงการได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำให้งานของผู้หญิงได้รับการตระหนัก ได้รับการเผยแพร่ รับรู้และเป็นที่ยอมรับ ของนานาประเทศ ไม่ได้เน้นรางวัลที่เป็นตัวเงิน

2. เพื่อที่จะดำเนินการตามระเบียบของคณะกรรมการรางวัลโนเบล ผู้หญิงจำนวน 3 คนเท่านั้นจะได้รับการคัดเลือกโดยใช้วิธีการจับฉลาก เพื่อเป็นตัวแทนของผู้หญิง 1000 คน ผู้หญิงสามคนที่จับสลากได้จะไม่ได้รับผลประโยชน์พิเศษแต่อย่างได และไม่ได้เป็นเจ้าของเงินรางวัลที่ได้รับ

3. ถ้าผู้หญิงที่ทำงานด้านสันติภาพ 1000 คน ชนะและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เงินรางวัลที่ได้รับจะตกเป็นของกองทุนสำหรับผู้หญิงที่ทำงานด้านสันติภาพ กฎระเบียบการใช้ทุนจะมีการกำหนดโดยผู้ประสานงานในภูมิภาคต่างๆ และ สมาคม 1000 Women for Nobel Peace Prize 2005 ในภายหลัง

วิธีการกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ
1. การเสนอชื่อสามารถทำได้ด้วยระบบออนไลน์กรอก สามารถกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จากจากอินเตอร์เน็ท โดยเข้าไปที่ WWW.1000peacewomen.org

2. เราตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ในกรณีที่การเปิดเผยชื่อและธรรมชาติของงานที่เธอทำ อาจจะก่ออันตรายจะเป็นอันตรายกับตัวเธอและงานของเธอ กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ซึ่งสามารถหาเบอร์อีเมล์ของผู้ประสานงานในแต่ละภูมิภาคได้ในเว็บไซด์ โดยคลิกไปที่ประเทศของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. ก่อนส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อว่ายินดีที่ให้เสนอชื่อของเธอได้ ในกรณีพิเศษที่ไม่สามารถทำได้โปรดระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่า ทำไมไม่สามารถได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อ

4. ยินดีรับการเสนอชื่อแบบปัจเจกบุคคล คุณสามารถเสนอชื่อผู้หญิงได้หลายคน ถึงแม้ว่าเราต้องการที่จะให้การทำงานของผู้หญิงกลุ่มรากหญ้าได้รับการตระหนัก ยอมรับ และรู้จัก แต่ขณะเดียวกันเราก็ขอเชิญชวนให้มีการเสนอชื่อผู้หญิง ที่เป็น ศิลปิน นักเขียน นักดนตรี และผู้หญิงที่ทำงานด้านวัฒนธรรม ด้วย

5. ผู้เสนอจะเสนอชื่อตัวเองไม่ได้ แบบฟอร์มจะต้องกรอกโดยผู้ที่ทำการเสนอชื่อเท่านั้น

6. ชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะปิดเป็นความลับ ชื่อของเธอจะได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจาก คณะกรรมการระดับนานาชาติพิจารณาและยืนยันชื่อ ผู้หญิง 1000 คนที่ทำงานด้านสันติภาพเท่านั้น

7. ระยะเวลาของการนำเสนอชื่อหมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2547

8. วิธีการนำเสนอชื่อมีหลายวิธีดังนี้

1. กรุณากรอกแบบฟอร์มการคัดเลือกให้สมบูรณ์ และส่งแบบฟอร์ม โดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือ อีเมล์ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2547 มาตามที่อยู่ของผู้ประสานงานข้างล่างนี้
สุภาวดี เพชรรัตน์ 73/36 หมู่ 5 ตำบล บางบัวทอง อำเภอ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรสาร/โทรศัพท์ 0 2219 2968 โทรศัพท์ 01 645 7146 (มือถือ)
อีเมล์ kratae@csloxInfo.com or p_kratae@hotmail.com

2. ผู้ประสานงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาในภูมิภาคนั้นจะช่วยกลั่นกรองรายชื่อในขั้นแรก

3. ทีมผู้ประสานงานในระดับนานาชาติ พร้อมด้วยที่ปรึกษาในระดับนานาชาติ จะทำการคัดเลือกผู้หญิง 1000 ในขั้นตอนสุดท้าย

แบบฟอร์มสำหรับการเสนอชื่อ
ต้องตอบคำถามทุกคำถามที่มีเครื่องหมายดอกจันทร์(*) ถ้าคุณไม่ทราบที่อยู่ของผู้ที่คุณเสนอชื่อ จะต้องให้ที่อยู่ของบุคคลที่สามารถติดต่อผู้ที่คุณเสนอชื่อได้ (เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ ที่อยู่ของครอบครัว หรือเพื่อน) แบบฟอร์มที่กรอกไม่สมบูรณ์จะไม่ได้รับการพิจารณา

ส่วนที่ 1
1. ชื่อ ของผู้ที่ได้รับการเสนอเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ*
2. อายุ
3. สถานที่เกิด
4. ที่อยู่*
5. ประเทศ*

6. เธอ หรืองานของเธอ เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หรือเครือข่ายหรือไม่?*
ถ้าใช่โปรดระบุชนิดขององค์กร/เครือข่าย

6.1 องค์กรพัฒนาเอกชน
6.2 องค์กรรัฐบาล
6.3 องค์กรภาคประชาชน ( เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มองค์กรชุมชน สหภาพแรงงาน ฯลฯ)
6.4 องค์กรที่เป็นสมาชิกองค์กรศาสนา
6.5 อื่นๆ

7. ตำแหน่งในองค์กร
8. โปรดระบุงานที่ทำทำอยู่ในระดับไหน* (ระดับนานาชาติ, ประเทศ, ภูมิภาคเฉพาะ, อำเภอ,ชุมชน, หมู่บ้าน ฯลฯ) โปรดกรุณาอธิบายโดยย่อ
9.โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ
10.โทรสาร
11. อีเมล์
12. เว็บไซด์
13. บุคคลที่สามารถติดต่อได้*
(บุคคลที่สามารถติดต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ในกรณีที่เธอไม่มีสถานที่อยู่หรือไม่มีเบอร์โทรศัพท์)

ส่วนที่ 2
โปรดตอบคำถามทุกคำถามที่มีเครื่องหมายดอกจันท์ (*) ในกระดาษแผ่นอื่น
1. กรุณาเล่าประวัติโดยย่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงประวัติครอบครัว การศึกษา และความเป็นไปของชีวิตในสถานการณ์ต่างๆ*

2. งานที่เธอทำครอบคลุมถึงประเด็นเฉพาะอะไรบ้าง*
3. โปรดอธิบายลักษณะของที่เธอสมควรได้รับการเสนอชื่อ และรวมถึงข้อมูลต่างๆเหล่านี้*

a) เธอทำงานนี้มานานเท่าไหร่
b) วิธีการอะไรที่เธอใช้ในการทำงาน
c) ลักษณะพิเศษเฉพาะของงานที่เธอทำ

4. อธิบายเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ( เช่นเงื่อนไขทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง) ในขณะที่เธอเริ่มทำงานนั้น*

5. งานของเธอมีผลทำให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระยะยาวอะไรบ้าง*

6. ใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากงานที่เธอทำ*

7. ความยากลำบาก หรือสิ่งที่เธอเผชิญในการทำงานคืออะไร รวมถึงความเสี่ยงของตัวเอง ผลกระทบต่อครอบครัว ฯลฯ? *

8. งานที่เธอทำมีส่วนจุดประกาย หรือมีอิทธิพลต่อการทำงานลักษณะคล้ายคลึงในที่อื่นๆหรือไม่ ถ้าใช่ โปรดอธิบายรายละเอียดโดยย่อ*

9. ทำไมผู้ที่ถูกเสนอชื่อท่านนั้นจึงสมควรที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2548 โปรดอธิบายสั้นประมาณ 3 ประโยค*

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง (ผู้ที่เสนอชื่อ)
ข้อมูลของผู้ที่เสนอ
1. ชื่อ*
2. องค์กร/นายจ้าง/องค์กรสมาชิก*
3. ตำแหน่ง
4. ที่อยู่ *
5. ประเทศ*
6.โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ*
7.โทรสาร
8. อีเมล์*
9. เว็บไซด์
10. คุณรู้จักผู้ที่คุณเสนอชื่อเป็นการส่วนตัวหรือไม่ และคุณมีโอกาสรู้จักเธอและการทำงานของเธอภายใต้สถานการณ์อะไร*

ส่วนที่ 4
บุคคลอ้างอิง
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ ตำแหน่ง และข้อมูลอื่นสำหรับการติดต่อ (โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ, อีเมล์) ของบุคคล 2 คน ที่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลในแบบฟอร์มที่กรอกว่าเป็นความจริง และให้คำรับรองเกี่ยวกับการอุทิศตัว ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และความประพฤติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ* และโปรดระบุว่าบุคคลอ้างอิง 2 ท่าน รู้จักกับผู้ที่ถูกเสนอชื่ออย่างไร เช่น ผู้ร่วมงาน หรือใครบางคนที่มีผลกระทบด้านบวก
1*
2*

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อ ได้ยินยอมให้มีการเสนอชื่อ ตลอดจนผู้ที่ถูกเสนอชื่อยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกเงื่อนไข และข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่เปิดเผยชื่อของเธอต่อสาธารณชนจนกว่ารายชื่อของผู้หญิง 1000 คนจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ

วันที่/ที่_____________________________________________
ลายเซ็น_____________________________________________
__________________________________________________

ถ้าคุณไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โปรดอธิบายว่าทำไม*

โปรดเข้าใจว่าเราไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงผลการเสนอชื่อของคุณจนกว่า รายชื่อของผู้หญิง 1000 คนทั่วโลกที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลจะประกาศเป็นทางการได้ในต้นปี 2548 หลังจากที่เราได้เสนอชื่อผู้หญิง 1000 คน ต่อคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ที่ออสโล ประเทศนอรเวย์

ขอขอบคุณสำหรับการเสนอชื่อผู้หญิง
1000 Women for Nobel Peace Prize 2005
c/o Swisspeace
Sonnenbergstrasse 17
CH-3000 Bern 7
Phone:++41(0)31 330 10 85

 

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน
I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 400 เรื่อง หนากว่า 4500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
โครงการนี้เป็นการสรรหาผู้หญิงจำนวน 1000 คนทั่วโลกเพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2548
เผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบ
ปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง
จะแก้ปัญหาได้

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com
midarticle@yahoo.com

ขอเชิญเสนอชื่อผู้หญิงเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
A Call for Nominations

โครงการนี้เป็นการสรรหาผู้หญิงจำนวน 1000 คนทั่วโลกเพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี 2548 เป็นความคิดที่ประสงค์ให้ผู้หญิงทั้ง 1000 คน ได้รับรางวัลร่วมกัน เพื่อเรียกร้องให้นานาประเทศตระหนักถึงความสำคัญของผู้หญิงจากทั่วมุมโลกที่มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านท้าทายกรอบ กฎเกณฑ์ทางสังคมวัฒนธรรม ความเป็นสถาบัน และแนวคิดต่างๆที่เป็นอันตรายและในด้านที่มีส่วนสร้างสรรค์ และส่งเสริมสันติภาพในชุมชนและในโลก

การเสนอชื่อผู้หญิง 1000 คนเพื่อเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอันทรงเกียรตินั้น เราจะยกย่องและให้เกียรติ รวมทั้งทำให้โลกได้ตระหนักถึงผู้หญิงที่ได้ทำงานเพื่อสันติภาพ ชีวิตและผลงานของพวกเธอจะถูกบันทึกผ่าน วิดีโอ และภาพยนตร์ เทปบันทึกเสียง สิ่งพิมพ์ ชีวประวัติ และสื่ออื่นๆ

ยุทธศาสตร์การทำงานของพวกเธอในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การก่อให้เกิดสันติภาพ และการพัฒนา จะมีการวิเคราะห์โดยนักวิจัยทั่วโลก เพื่อจะนำมาเป็นประโยชน์ในการศึกษาเรื่องความขัดแย้งและกระบวนการที่จะนำมาสู่สันติภาพ

ความยากจนก่อให้เกิดความทุกข์ยากแก่ผู้คนทั้งแผ่นดิน และเชื่อมโยงกับปัญหาอื่น ๆ เช่น ความอยุติธรรม ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี ยาเสพติด
เราให้ความหมายของสันติภาพมากกว่าการไม่มีสงคราม ความหมายของสันติภาพของเราครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต ซึ่งรวมถึง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความเป็นธรรมทางสังคม ดังนั้น เรากำลังสรรหาผู้หญิงที่ทำงานด้านสันติภาพแบบองค์รวม สันติภาพในความหมายของเราคือความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกำลังตกอยู่ในอันตรายเพิ่มขึ้นทุกๆวัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้ง ความยากจน ความไม่เสมอภาค และการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน