introduction

1.TV.Program

2.Questionnaire

3. Information

4. Article and Knowledge

5. Discussion

6. Schedule

7. Member

8. History

9. Alternative School

10. answer & Letter

11. art & movie

12. Webboard

13. midnight's report

14. midnight's special

15. psychology

16.link

17. criticism

18. creativity

19.art link

HOME

WEBBOARD

REPORTER

 

 

 

การเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตรของสหภาพยุโรป เป็นการวางผลประโยชน์จำนวนมหาศาลเอาไว้ในมือของคนเพียงไม่กี่คน ในขณะที่ได้ผลักให้ภัยอันตรายทั้งปวงไปอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ ของผู้คนจำนวนมาก
พบกับบทความใหม่ ว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตรซึ่งไปผูกพันกับสิ่งที่มีชีวิต ระดับจีนส์ อันก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์

Greatness and Limitations of Freud's Thought เขียนโดย Erich Fromm
ในงานเขียนชิ้นนี้ เป็นการวิเคราะห์รากเหง้าข้อจำกัดของการนำเสนอทฤษฎีใหม่ๆ
ในยุคสมัยที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะรับความคิดใหม่
(ความยาวประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4)


บทความเก่าที่นำมาเรียบเรียงใหม่ เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้น : ผลงานของ David Orr
ศาสตรจารย์ทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อม แห่งมหาวิทยาลัย Obelin, Ohio, USA
สนใจรายละเอียด โปรดคลิกเข้าไปอ่านได้ที่ภาพ (ความยาว 14 หน้ากระดาษ A4)


สารบัญหลักเรื่อง "Foucault for Beginners" นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน
สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้ทีละเรื่อง ตามชื่อเรื่องบน banner
(ข้อแนะนำ : สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอ่านเรื่องใดเลย ขอแนะนำให้คลิกไปที่ for Beginners เพื่อดูบทนำ)

Michel Foucault ถือว่าเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงในยุค Postmodern คนหนึ่ง และมีผู้สนใจแนวความคิดของเขาเป็นจำนวนมาก เขาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงที่เราเชื่อๆกันอยู่ว่า มันเป็นจริงแท้แค่ไหน หรือมันเป็นเพียง constructing truth เท่านั้น และเขายังสรุปว่า พวกเราทั้งหลายเป็นผลิตผลของความเชื่อของอดีต ยิ่งกว่าที่เราจะมีความเชื่อเป็นตัวของเราเอง และด้วยเหตุนี้ เราจึงมองทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสายตาอของคนในยุคก่อนหน้าเราที่มี
อำนาจในการบัญญัติความจริง


ที่ดิน แรงงาน ทุน ในความหมายของทุนนิยมตามหลักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นั้น ค่อนข้างคับแคบ แต่ทุนนิยมธรรมชาติตีความคำนี้ขึ้นใหม่ให้กว้างขวาง ครอบคลุม และเอื้อประโยชน์ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทุนนิยมธรรมชาติ ยังเสนอแนวคิดการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วยความทนุถนอม

สนใจโปรดคลิกไปอ่านได้ที่แบนเนอร์

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้นำเสนอบทความใหม่ในทุกสัปดาห์สำหรับนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้ามาอ่านเพื่อเสริมความรู้ให้แก่กันและกัน ในเกือบทุกสาขา สำหรับผู้สนใจต้องการส่งบทความมาร่วมเผยแพร่ใน website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาส่งมายัง midnightuniv@yahoo.com เพื่อร่วมกันเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนได้ทุกเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midnight's Contents in February 2001
เนื้อหาสาระมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เดือน กุมภาพันธ์ 2544
วารุณี ภูริสินสิทธิ์
บทความการสืบค้น สถานภาพ บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย นับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งจะให้ภาพของความเข้าใจว่า ผู้หญิงไทยมีพัฒนาการมาอย่างไร ?
(หมายเหตุ งานชิ้นนี้ตีพิพม์แล้วในวารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2/2543)

นิธิ เอียวศรีวงศ์
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ ฯลฯ
ได้จัดให้มีการสัมนาทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับทางเลือกในการศึกษา" กิจกรรมนี้
อาจารย์นิธิ ไดรับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ "ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต" (รายละเอียดคลิกที่ banner)

บทความแปล ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เมื่อครั้งที่ราชสมาคมแห่งลอนดอน ก่อตั้งขึ้นมาในคริสตศตวรรษที่ 17 นั้น, สมาคมดังกล่าวได้ประกาศว่า
กิจกรรมของราชสมาคมก็คือ "การยกระดับปรัชญาแบบเพศชายขึ้นมา" และในช่วงเวลาเดียวกันนั้น
Francis Bacon ก็สนับสนุนความคิดนี้ พร้อมทั้งให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเต็มที่
สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ มช.
เราต่างยอมรับกฎหมาย ทั้งๆที่รู้สึกว่าบางครั้ง มันไม่เป็นธรรม / ทั้งนี้เพราะมีบางอย่างในสำนึกบอกกับ
เราว่า มันเป็นหลักที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเท่าเทียม เสมอภาค
แต่บทความนี้จะตั้งคำถามกับความเชื่อดังกล่าวนี้ของเรา
Midnight university : Present
สำหรับผู้ที่มีปัญหาภาพและตัวอักษรซ้อนกัน กรุณาเปลี่ยน font ให้เล็กลงจะแก้ปัญหาได้
midnight university / Februry 2001
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ
central webboard
art & culture
law counsellor
education wb
midnight university's webboard for students and members
New
article
click here
midnight for peace

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับชมรมเสวนาและการดนตรี
จัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อเรื่องดังกล่าว
นำเสวนาโดย อาจารย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์
religion & sci.
midnight's wb.
library
ศิลปะของคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนมา กำลังขยายขอบเขตแห่งสุนทรียรสที่เป็นทางการ
ซึ่งมันเป็นการครอบงำของรสชาติแบบ Eurocentric มายาวนาน ให้กว้างออกไปมากขึ้นnew article
Contemporary patents on life

บทความใหมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิบัตร
และพฤติกรรมโจรสลัดทางชีวภาพ

The letters patent of New Columbus
หนังสือกรรมสิทธิ์ของโคลัมบัสยุคใหม่
----------------------------------------------


เมื่อ 500 ปีมาแล้ว ตอนที่โคลัมบัสออกเดินเรือไปนั้น เขาได้มีกระดาษแผ่นหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่าเอกสารกรรมสิทธิ์ ที่ให้อำนาจในการอ้างเอาดินแดน และทรัพย์สมบัต
ซึ่งมิได้ครอบครองโดยคนผิวขาวที่พบในการเดินทางท่องโลก มาเป็นของตนได้
ในโลกสมัยใหม่ สิทธิบัตรกำลังทำหน้าที่เหมือนกับเอกสารฉบับนั้น
เพื่อยึดเอาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกไปจากมือของคนพื้นเมือง

(พบกับบทสัมภาษณ์ ดร.วันทนา ศิวะ ในเรื่องดังกล่าวนี้ได้สัปดาห์ปีใหม่นี้)

CONTENTS
เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีการเปิดชั้นเรียนเรื่อง Globalization & Localization
ซึ่งจะพูดถึง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์
ด้วยเหตุนี้ จึงได้นำเสนอความเรียงเรื่อง"วัฒนธรรมโลก กับ ความเป็นอเมริกัน" เพื่อเป็นการเกริ่นนำ
สำหรับนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน ก่อนเปิดภาคเรียน (สนใจคลิกที่ banner)
reserve
HOST@THAIIS