H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements


จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย
แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน
(บทความนี้ ยาวประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4)


จดหมายเปิดผนึกถึงสังคมไทย
แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ

สืบเนื่องมาจากประชาชนผู้ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อนในประเด็นต่างๆในนาม "สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ" ได้เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ซึ่งมีสาเหตุรากเหง้าของปัญหามาจากนโยบายของรัฐและกฎหมายที่ไม่มีความเป็นธรรม และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545

รัฐบาลภายใต้ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีมติคณะรัฐมนตรีโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธาน ฯ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 14 กุมพาพันธ์ 2547 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ได้ยื่นเรื่องการขอยกเลิกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 และจะนำเข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีลำดับต่อไป

เราในนาม "สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน" ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการยกเลิกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวนั้น ถือเป็นการสร้างมิติใหม่ในสังคมไทยต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยหลายฝ่าย อาทิเช่น ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนชาวบ้าน นักวิชาการ ผู้มีความรู้สาขาต่างๆ เป็นต้น

อีกทั้งคณะกรรมการฯดังกล่าว ได้ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระดับพื้นที่และระดับกฎหมายนโยบาย ซึ่งบางประเด็นประสบผลสำเร็จลุล่วง บางประเด็นรอมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และบางประเด็นต้องเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป เราในนาม "สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน" ขอเรียกร้องสังคมไทยช่วยกันผลักดันให้พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2547 ซึ่งมีลักษณะเผด็จการอำนาจนิยมที่ล้าหลัง ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 7 เมษายน 2547 นี้ โดยเร่งด่วน และเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.)และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ ตามแนวทางและมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 9 เมษายน 2545 ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการต่อไปโดยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างจริงจังให้มากยิ่งขึ้น

2. การแก้ไขปัญหาของคนจนที่ถูกทิศถูกทางสอดคล้องกับยุคสมัย รัฐต้องยึดหลักการแก้ไขปัญหาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็นหลัก โดยมีลักษณะชุมชนหรือกลุ่มคน มิใช่ลักษณะปัจเจกตัวใครตัวมัน เหมือนนโยบายลงทะเบียนคนจนของรัฐบาล ซึ่งใช้ลักษณะอุปถัมป์ ฉวยโอกาสเพื่อคะแนนเสียงทางการเมือง ซึ่งเป็นผลให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งตนเองถูกสลายพลังชุมชนลงในที่สุด

ดังนั้นรัฐต้องยึดหลักการการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที่จะไม่ก่อให้เกิดการโกงกินคอรัปชั่นของกลุ่มนายทุนข้าราชการนักการเมืองอิทธิพล และต้องไม่มองทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นต้องคำนึงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเคารพหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม มิใช่เพียงตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้น และยึดแนวทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน

3. รัฐต้องแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้าง ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุล แก้ไขกฎหมายและนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และกลับเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนทั้งต่างชาติและนายทุนขนาดใหญ่ในประเทศมากกว่าเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย เช่น ยุตินโยบายเปิดการค้าเสรี ( FTA ) ออกพระราชบัญญัติป่าชุมชน สร้างมาตราการเก็บภาษีที่ดินที่ก้าวหน้า กระจายการถือครองที่ดิน ฯลฯ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและยั่งยืนในสังคมไทย

สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน

 

โครงงานทำบุญ 100 วัน "สมชัย ศิริชัย" นักสู้สามัญชน
พร้อมกับอุทิศส่วนกุศลแด่เหล่านักสู้ผู้พลีชีวิต เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรม

วันที่ 6 เมษายน 2547 ณ หมู่บ้านสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) บริเวณหน้าศาลากลาง จ.เชียงใหม่

กำหนดการ
0.9.00-10.00 น. พิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
10.00-11.00 น. พิธีกล่าวไว้อาลัยและมอบทุนบริจาคให้กับครอบครัวสมชัย
11.00-12.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ " ขบวนการประชาชนสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประชาธิปไตย"
โดย อ.อรรถจักร สัตยานุรักษ

 

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv@yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv@yahoo.com