H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements


23 วันแห่งการต่อสู้ จากเชียงราย ถึง เชียงใหม่
แถลงการณ์สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
และเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ ฉบับที่ 19
รวมพลัง ยืดเยื้อ สันติ ด้วยหลักแห่งเหตุและผล

23 วันของการต่อสู้ด้วยความชอบธรรมและอดทน
ฉลองชัย 7 เมษายน 2547 เกษตรกรคนจน คือ ผู้กำหนดชะตากรรมของตนเอง

นับเป็นเวลา 23 วันแห่งการต่อสู้ของพี่น้องเกษตรกรคนจน ในนามสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ การรวมพลังของเกษตรกรคนจน ด้วยความอดทน ยืดเยื้อและสันติ จากเชียงรายสู่เชียงใหม่ ภายใต้ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี สั่งการให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายลงแก้ไขปัญหา ตามผลดำเนินการของคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชน ตามมติการประชุม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ซึ่งแต่งตั้งตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546

ในที่สุด ดอกเหงื่อแห่งความอดทน ก็ได้ปรากฏชัยชนะอันงดงาม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 ที่ผ่านมา ฯพณฯ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงมารับข้อเสนอ เรื่องขอให้ระงับยับยั้งการขอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาเอาไว้ก่อน แล้วให้ปรับปรุงกลไกกรรมการตามข้อเสนอของเราโดยให้นำผลดำเนินการตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เข้าสู่การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป เพื่อไปนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติตามหลักข้อเสนอดังกล่าว

ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในวันนี้แล้วนั้น พวกเราขอแถลงท่าทีและข้อเรียกร้องดังนี้

1. เราขอประกาศว่า ชัยชนะแห่งการต่อสู้ในครั้งนี้ คือ ชัยชนะแห่งการต่อสู้ของพี่น้องเกษตรกรคนจน ด้วยความอดทน รอคอย สมเหตุ สมผล การชุมนุมอย่างยืดเยื้อและสันติ ด้วยการให้ความสนับสนุนจากพี่น้องพันธมิตรองค์กรประชาชนทั่วประเทศ สื่อมวลชนผู้รักความเป็นธรรม และการให้ความอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานราชการเป็นอย่างดี เราขอประกาศว่า การร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาเกษตรกรคนจนในครั้งนี้ คือ หลักการและหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

2. เราขอยืนยัน การแก้ไขปัญหาทั้ง 8 กรณี ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจักนำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง เราขอเรียกร้องให้มีการประชุมคณะกรรมการ ภายใน 30 วันนับจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหากรณีเร่งด่วน ตามผลการดำเนินการเดิมต่อไปโดยเร่งด่วน

3. เราขอประกาศว่า นับจากบัดนี้เป็นต้นไป ความร่วมแรงร่วมใจ เพื่อปลดปล่อยปัญหาความยากจนของภาคประชาชน เป็นภาระกิจของพวกเราเกษตรกร คนจน ทุกคน ทุกองค์กรที่จะหนุนเสริมผลักดันให้รัฐ ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมที่ต้องยึดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ตามหลักธรรรมาภิบาลและสิทธิเสรีภาพแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญจนถึงที่สุด

เราขอยืนยันว่าชัยชนะในครั้งนี้ จักต้องนำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้อง และการแก้ไขความลำเอียงเชิงนโยบายโครงสร้างของรัฐต่อเกษตรกรคนจนอย่างเป็นจริงและเร่งด่วน หากรัฐหรือองค์กรใดๆ บิดพลิ้ว ละเมิดไม่ปฏิบัติข้อตกลงแล้ว พวกเราพร้อมเคลื่อนไหวในทุกวิถีทางเพื่อรักษาสิทธิศักดิ์ศรีของเราถึงที่สุด

ด้วยจิตศรัทธาในพลังประชาชน สามัคคีเกษตรกรคนจน ประกาศชัย ไชโย ๆ ๆ
แถลงโดย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ และ เครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ
8 เมษายน 2547 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

สกน.เฮ ครม.เห็นชอบไม่ยุบคณะกก.แก้ปัญหา
โดย สำนักข่าวประชาธรรม
http://www.manager.co.th/Politics/PoliticsView.asp?NewsID=4796754586099

เชียงใหม่/ครม.เห็นชอบตามข้อเสนอ สกน. ไม่ยกเลิกคณะกรรมการแก้ไขปัญหา สกน. พร้อมมีการปรับเพิ่มกรรมการใหม่ อาทิ เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สกน.ยื่นหนังสือจี้ชวลิตเรียกประชุมกรรมการภายใน 30 วัน

จากกรณีที่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) และเครือข่ายองค์กรประชาชนชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาล นำเรื่องที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหา สกน.เสนอยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหา สกน.เข้าสู่ที่ประชุม ค.ร.ม. เพื่อให้มีการยับยั้งคำสั่งดังกล่าวนั้น วันนี้ที่ประชุม ค.ร.ม.มีมติเห็นชอบตามที่ สกน.เสนอแล้ว

วันนี้ (7 เม.ย.) ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) มีมติเห็นชอบดังนี้

1.ให้มีการยกเลิกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ให้ยกเลิกคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา สกน. และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
2.ให้คงคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา สกน. และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และนำผลการดำเนินการแก้ปัญหาที่ผ่านมา นำมาดำเนินการต่อ และ
3.ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาตามที่ สกน. เสนอ

นายอมร อมรรัตนานนท์ รักษาการเลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และในฐานะคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา สกน. กล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธานคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหา สกน. ผ่านตน เรียกร้องให้มีการเร่งรัดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใน 30 วัน

พร้อมทั้งให้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำกินในเขตป่าถูกเจ้าหน้าที่จับกุม การจับกุมดำเนินคดีเกษตรกรที่เข้าทำประโยชน์ในที่รกร้าง ปัญหาการขายที่ดินทอดตลาดของเกษตรกรที่กู้เงินกับสถาบันการเงิน และกลุ่มปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ เรื่องทั้งหมดตนจะนำเรียนต่อ พล.อ.ชวลิตในวันพรุ่งนี้ (8 เม.ย.)

นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด กองเลขาธิการ สกน. กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้มีการพิจารณาเรื่องของ สกน. ตามที่นายสมศักดิ์ เทพสุทินมารับเรื่อง ขณะนี้เป็นที่แน่ชัดว่า ครม.มีมติรับรองตามข้อเรียกร้องของเรา แม้ว่าประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหา สกน.จะยังคงเป็น พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี แต่คาดว่าเมื่อมีการเรียกประชุมคณะกรรมการแล้ว พล.อ.ชวลิตจะขอลาออกจากตำแหน่งประธานแล้วให้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่แทนตามข้อเสนอของ สกน.

ส่วนคณะกรรมการที่มีเสนอเข้าไปเพิ่มเติมคือ เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรม และอธิบดีกรมที่ดิน ส่วนชาวบ้านมีการปรับ 3 คน แทนคนเก่าที่มีปัญหาเจ็บป่วย และเสียชีวิต เพื่อให้การทำงานเดินหน้าต่อไป ซึ่งต่อไปนี้เราจะต้องได้รับความชัดเจนเรื่องการเรียกประชุมคณะกรรมการฯภายใน 30 วัน

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 7 เมษายน 2547

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี นายจักรภพ เพ็ญแข โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันแถลงผลการประชุม คณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

30. เรื่อง การแก้ปัญหาของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ (สกน.)
คณะรัฐมนตรีพิจารณาการแก้ปัญหาของกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ (สกน.) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

1.ให้ระงับยับยั้งการยกเลิกคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหากลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ
2.ให้ยืนยันผลการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ที่ได้มีคำสั่งไว้ และได้มีการดำเนินการคืบหน้ามากแล้วในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะก็ให้ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3.ปรับปรุงคณะกรรมการฯ และปรับเปลี่ยนผู้แทนสหพันธ์ฯ ภาคประชาชน เพื่อจะได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ และมีการหารือระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

ทั้งนี้ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพบสหพันธ์ เกษตรกรภาคเหนือและเครือข่ายองค์กรประชาชนภาคเหนือ ซึ่งได้มีการชุมนุมเรียกร้องอยู่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางไปพบกับผู้แทนสหพันธ์ฯ เพื่อร่วมหารือ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2547 เวลา 17.30 น. แล้ว สรุปผลการประชุมหารือได้ดังนี้

ผู้แทนสหพันธ์ฯ (นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด) ได้เรียนให้ทราบถึงความเดือดร้อนที่เคยเสนอปัญหาไว้แล้ว 8 เรื่องเร่งด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 โดยมีการแต่งตั้งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธานในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปัญหาและร่วมแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ คือ

1) กรณีป่าไม้และที่ดินในเขตป่า
2) กรณีปัญหาการถือครองที่ดิน
3) กรณีปัญหาการจัดการน้ำ
4) กรณีปัญหาราคาพืชผล
5) กรณีปัญหาหนี้สินเกษตรกร
6) กรณีปัญหาชนเผ่าและชาติพันธุ์
7) กรณีปัญหาเหล้าพื้นบ้าน
8) กรณีปัญหาโครงการรัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.1) กรณีอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดลำปาง
8.2) กรณีโรงอบลำไยแห้งระเบิด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
8.3) กรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คณะอนุกรรมการฯ แต่ละชุดได้มีการประชุมหารือในการแก้ไขกรณีปัญหาต่าง ๆ มาโดยลำดับแต่เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2547 กลุ่มผู้ชุมนุมได้รับทราบบ้างว่า มีการเสนอให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ แก้ไขปัญหาทุกชุด ซึ่งผู้แทนของสหพันธ์ฯ และผู้ชุมนุมเรียกร้องเห็นว่า ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดำเนินการมีผลในการแก้ไขปัญหาคืบหน้าไปแล้วในหลายประเด็น จึงเห็นว่าไม่ควรยกเลิกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ด้านต่าง ๆ จึงเสนอขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำข้อเรียกร้องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

Mr.Prasittiporn Kan-onsri [Noi]
Community University.
Assembly of the Poor. THAILAND.
99 , 3 Floor Nakorn Sawan Rd. Pomprab
Bangkok 10100. THAILAND.
Tel : 09-9273556 , Mail : thaipoor@ksc.th.com , CC : fopthai@cscoms.com

Web : http://www.thai.to/aop , http://www.thai.to/munriver , http://www.thai.to/yomriver

 

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv@yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv@yahoo.com