H

เว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่อการศึกษาสำหรับสังคมไทย :

ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรต่างๆ
ลำดับที่ 361 หัวเรื่อง
สารบัญข้อมูล ส่งมาจากองค์กรต่างๆ
สมเกียรติ ตั้งนโม
และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ร่วมพิจารณาคัดเลือก

บริการเผยแพร่ เพื่อสาธารณประโยชน์
หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ font ลง จะแก้ปัญหาได้

บทความของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถคัดลอกไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ หากนำไปใช้ประโยชน์ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnightuniv@yahoo.com
midnight2545@yahoo.com

130347
release date
R
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
Wisdom is the ability to use your experience and knowledge to make sensible decision and judgements

เชิญชวนทุกท่านเข้าชม
โครงการ : นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว
กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2547
เวลา 10.00-20.00 น.
สถานที่ดำเนินโครงการ : สวนสันติ ชัยปราการ

หมายเหตุ "งานบางกอกก็กินข้าว" ของกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลื่อนออกไป
ส่วนรายละเอียดติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของกรีนพีซ และที่สำนักงานของกรีนพีซ
Greenpeace Southeast Asia Mb: (661) 928 2426 Tel: (662) 272 7100 Ext.21 Fax:(662) 279 6015 email: uaphan@th.greenpeace.org
www.greenpeacesoutheastasia.org

 


โครงการ : "นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว"

หลักการและเหตุผล:
'ข้าว' เป็นพืชหลักที่สำคัญยิ่งของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2547 เป็นปีข้าวสากล โดยให้คำขวัญว่า ข้าวคือชีวิต (Rice is Life)

สำหรับ คนกรุงเทพฯ 'ข้าว' อาจเป็นเพียงอาหารหลักหรือเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 'ข้าว'มีความหมายและความสำคัญที่ลึกซึ้งกว่านั้น 'ข้าว' เป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทย วัฏจักรของการปลูกข้าวมีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างรูปแบบของสังคม จารีต ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อนานัปการในสังคม

ทุกวันนี้ ผู้บริโภคในเมืองอาจรู้จักข้าวเพียงไม่กี่สายพันธุ์ หรือรับประทานข้าวโดยไม่รู้ว่าข้าวนั้นเป็นข้าวอะไร แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย และความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวนี้เองบ่งบอกว่าไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่มีความหมายต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าว คือตัวชี้บ่งถึงความมั่นคงทางอาหารของคนไทย ดังคำกล่าวแต่โบร่ำโบราณที่ว่า 'ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว'

ในยุคที่สังคมไทยกำลังเปลี่ยนเป็นสังคมบริโภค เทคโนโลยีหลายอย่างถูกนำมาใช้ในการผลิตข้าว ให้ตอบสนองต่อความต้องการในเชิงปริมาณทั้งในและต่างประเทศ เทคโนโลยีบางชนิด เป็นสิ่งที่ดี หากแต่มีเทคโนโลยีบางชนิดที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศน์ สังคม วัฒนธรรม การเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจของไทยได้ เทคโนโลยียังไม่มีใครรับประกันว่าปลอดภัยในระยะยาวคือ การตัดต่อพันธุกรรม หรือจีเอ็มโอ

ในวันนี้ ข้าวตัดต่อพันธุกรรมชนิดแรกของโลกได้รับอนุมัติให้ปลูกเป็นการค้าไปแล้วที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีข้าวจีเอ็มโออีกอย่างน้อย 45 ชนิดที่อยู่ระหว่างการทดลองและจะถูกผลักดันให้ออกสู่ตลาด แม้ว่าข้าวจีเอ็มโออาจจะยังมาไม่ถึงประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ แต่การเตรียมการป้องกันไว้ก่อน โดยให้ความรู้กับสังคม โดยเฉพาะผู้บริโภคในเมืองซึ่งเป็นผู้มีกำลังซื้อและเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะปลูก จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีข้าวสากล
2. เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ที่ส่วนใหญ่เป็นเพียงผู้บริโภคข้าวได้รู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญในด้านอื่นๆ ที่หลากหลายของข้าว
3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับข้าวตัดต่อพันธุกรรมให้คนในสังคมได้รับรู้ ซึ่งเทียบเท่ากับเป็นการฉีดวัคซีน ป้องกันไว้ก่อนให้กับสังคมไทย
4. เพื่อเผยแพร่ทางเลือกของการปลูกข้าว ให้ประชาชนได้รู้จักข้าวที่ปลูกโดยวิธีการแบบยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อสุขภาพ และช่วยให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ เช่น ข้าวอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช้สารเคมี และปลอดจีเอ็มโอ
5. เพื่อให้ผู้บริโภคได้พบกับเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง

ระยะเวลาดำเนินโครงการ:
ตั้งแต่วันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2547 เวลา 10.00-20.00 น.

สถานที่ดำเนินโครงการ : สวนสันติ ชัยปราการ

กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ผู้เปิดงาน : บุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ ท่านผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร

รูปแบบโครงการ:
1. จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าวในเรือข้าว ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมในเรือได้ (โดยนำเรือขนข้าวมาตกแต่ง และจอดเทียบท่าที่สวนสันติ ชัยปราการ จำนวน 1 ลำ)
2. จัดนิทรรศการกลางแจ้ง "วิถีข้าวกับคนบางกอก" โดยตกแต่งพื้นที่ในบริเวณ สวนสันติ ชัยปราการ ให้มีบรรยากาศแบบชนบท วิถีการดำรงชีวิตแบบไทยๆ ตั้งแต่ยุคอดีต ร้อยเรียงมาจนถึงยุคปัจจุบัน
3. จัดทำบู้ธแสดงตัวอย่างพันธุ์ข้าวหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทย
4. บู้ธของกลุ่มเกษตรกรร่วมงาน นำผลิตผลของตนเองมาจัดแสดงและจำหน่าย
5. บู้ธขององค์กรร่วมจัดต่างๆ อาทิ กลุ่มกรีนเน็ท มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นต้น
6. การแสดงผลงานทางศิลปะจากกลุ่มต่างๆ
7. มุมกิจกรรมสันทนาการ อาทิ การประกวดศิลปะจากข้าว การประดิษฐ์งานศิลป์ต่างๆ เป็นต้น
8. ภาคเวทีจัดให้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาเรื่องข้าวจากผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง (แบบอะคูสติก หรือ แบ็คกิ้งแทร็ค) การแสดงละครเวที การแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆ เป็นต้น

แผนการประชาสัมพันธ์:
1. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ แก่สื่อมวลชนทางสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ นิตยสารต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน
2. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ ล่วงหน้า 1 เดือน
3. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ โปสเตอร์ ใบปลิว ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไปล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน
4. เชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ร่วมทำข่าวในวันเปิดงาน และกิจกรรมต่างๆในงาน


จดหมายส่งถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
วันที่ 20 กันยายน 2547

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นองค์กรร่วมจัดงาน
เรียน อาจารย์ ชัชวาล บุญปัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการ "นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว"

เนื่อง ในโอกาสที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติประกาศให้ปี พ.ศ. 2547
เป็นปีข้าวสากล โดยให้คำขวัญว่า ข้าวคือชีวิต (Rice is Life) ทางกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงร่วมเฉลิมฉลองปีข้าวสากล โดยจัดทำโครงการ"นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว" มีวัตถุประสงค์ และรายละเอียดการจัดงาน ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความประสงค์จะขอเชิญ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นองค์กรร่วมจัดงานครั้งนี้ โดยร่วมกับมูลนิธิศิลปวัฒนธรรม และ กรีนพีซฯ

อนึ่ง ในโอกาสสำคัญนี้ทางกรีนพีซฯ เล็งเห็นว่า คุณเดชา ศิริภัทร มีความเหมาะสมที่จะได้รับการยกย่อง และมอบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ในฐานะบุคคลที่ทุ่มเทให้กับการอนุรักษ์และค้นคว้าเพื่อพันธุกรรมข้าว และเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มเรื่องการเกษตรอินทรีย์ จนเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน ทางกรีนพีซฯ จึงนำเสนอเพื่อพิจารณา ตามแต่จะเห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
นางสาว กฤษณา แก้วปลั่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการทัวร์ข้าว
(รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2272-7100-2)


 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม Microsoft-word)

 

H

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
หรือหน้าสารบัญ ซึ่งมีอยู่ 2 หน้า
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545@yahoo.com
midnightuniv@yahoo.com

เดือนมีนาคม พศ.๒๕๔๗
ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในหน้านี้ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนได้รับจาก email ที่องค์กรต่างๆส่งถึง เพื่อเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้าง

ภาพรวมของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประกอบด้วย บทความทางวิชาการ บทความแปลและเรียบเรียง บทความถอดเทป บทความจากสมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ข่าว และกระดานแสดงความคิดเห็น (สำหรับส่วนที่นักศึกษา และสมาชิกกำลังชมอยู่นี้ เป็นเว็ปเพจใหม่ ที่รวบรวมข่าวสารข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งจดหมายมาถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เพื่อทราบ หากกองบรรณาธิการพิจารณาแล้วว่า จดหมายหรือข้อมูลใด เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะนำมาเผยแพร่แพร่ต่อบนหน้านี้

ประวัติเกี่ยวกับ"หน้าสารบัญข้อมูล จากองค์กรต่างๆ" เริ่มเปิดดำเนินการขึ้นครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ วัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมข่าวสารข้อมูล ที่มีสาระประโยชน์ต่อสังคม และเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง หากสนใจส่งข่าวสารข้อมูล ส่งมาได้ที่ midnightuniv@yahoo.com

ภาพผลงานจิตรกรรม โดยศิลปินเม็กซิกัน Alfredo Ramos Martinez
ข่าวสารข้อมูลจำนวนมาก ได้ส่งถึงกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนทุกวัน ในจำนวนนั้น มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งควรแก่การเผยแพร่ต่อสาธารณชน มากกว่าที่กองบรรณาธิการจะรับรู้แต่เพียงส่วนเดียว จึงได้นำมาเผยแพร่ต่อนักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่านร่วมกันพิจารณา

ข้อมูลหน้านี้ ได้รับจากองค์กรต่างๆซึ่งมีจดหมายมาถึง
กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สนใจเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน กรุณาส่งไปที่
midnightuniv@yahoo.com