นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร K-k
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php

Karen
kindergarten
Kill, Killing, Killer
King
Kingdom
Knowledge
Koran
Kuhn, Thomas
Kyoto, Kyoto SchoolKaren, (ดูเพิ่มเติมใน Hill tribe)
-
เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม


kindergarten (เกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนเด็ก) (01)
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (รวมบทความ)
- สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ
- สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน


Kill, Killing, Killer (ดูคำว่า Violent ประกอบ) (01)
- ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่แค่การสบถและเข่นฆ่า


King (03) ดูคำว่า Royalist ประกอบ และ Lese Majesty
- การค้ำยันการเมืองแบบพระราชทาน
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ

- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
- คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย
- ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี

- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ

- เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย

- Same Old Royalism Hatches Again

- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก

- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี


Kingdom (04)
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง (แดนไร้รัฐ, ประชารัฐ และราชอาณาจักร)
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก


Knowledge (05)
- การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ความรู้รอบตัว, สาระจากโทรทัศน์
- คำถาม - กุญแจสู่สังคมความรู้(บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง)
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้

- แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)

- Slow knowledge, fast knowledge (เรื่องของความรู้ช้า)


Koran
(ดูคำว่า Al-quran ประกอบ) (06)
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล


Kuhn, Thomas
(07)
- วิพากษ์ Thomas Kuhn จากมุมมองของนัก วิทยาศาสตร์ : การปฏิวัติที่ไม่มีวันเกิด
- Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์


Kyoto, Kyoto School
-
สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
-
ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
-
เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์

ภาษาไทย - ก ข ค

กฎหมาย และ ตุลาการ (290948-2)

พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง"สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ (Judicial Activism)
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง กักคึ (saiban gaku)
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘

ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน
- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย)
- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (290948)
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓)
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย)
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ

- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- อคติแห่งจารีตประเพณี

เกษียร เตชะพีระ (290948)
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) (บทความวิชาการที่ปรากฏอยู่บนเว็ป ม.เที่ยงคืน)

- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ)
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒)
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (รวมบทความ 3 เรื่อง)
- ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้
- เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า
- คณิตศาสตร์ปากมูล
- ความล้มเหลวของรัฐ กับ แนวทางเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
- จากกรือเซะถึงตากใบ:รัฐกับรัฐบาล
- จาก"หนูกลอย" ถึง"อาเจริญ"
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่
- เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ ด้วยการปฏิรูปที่ดิน
- รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒)
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

 

 กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)