นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร L-l
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php

Labour, Labor
Lacan, Jacques-Marie Emile
Lack
Land
Language
Latin America, South America
Law Lawyer, legal
Law & Justice
Learn, Learning
Lecture
Lead, Leader
Left, Leftist, Left wing
Legal, Legalism
lese majesty
lesson, lesson plan
Lexicon
Liberal, Liberalism, Neo-Liberalism, New Liberalism
Liberty, Liberation
Liberation Theology
Library, Librarian
Life
Literacy
Literature
Letter
Local, Localism, Localization
Lord
Lose, Lost, Losing, Loses
Louis Althusser
Love
Lyotard, Jean-Francois

 


Labour, Labor (01)
- การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ.
- ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ
- ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก


Lacan, Jacques-Marie Emile (02)
Lacan, psychoanalysis, introduction
ความคิดและจิตวิเคราะห์ของลากอง (ประกอบด้วยหัวเรื่องดงต่อไปนี้)
- Self and Language
- Self and identity
- Freud และ Lacan
- Hegel and Lacan
- Master and Slave
- Identity and negativity
- Particularity and universality
- The desire for desire
- The sense of loss
- The Imaginary, the symbolic and the real
- Some criticisms of Lacan
- Feminist criticisms of Lacan

Lacan, psychoanalysis, self, identity, and his thought,
Language and the Social Construction of Reality
Language of nature (ภาษาของธรรมชาติ, เรื่องของนิเวศวิทยา)
- บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์


Lack (03)
- ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล
- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
- สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้
- อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy)


Land (04) Land reformation
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน
- การประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศไทย 74 แห่ง ของภาคประชาชน
(green land)
- จดหมายเปิดผนึกเรื่องความขัดแย้งที่ดินลำพูน
- โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- ปฏิรูปที่ดิน : กรวดในรองเท้าของรัฐบาลใหม่


Language (05)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา (ภาษาเกี่ยวกับการปฏิวัติ)
- กวีนิพนธ์ฟิลิปปินส์กับพันธกิจต่อสังคม

- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ

- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- Spoke English การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม


Latin America, South America (ดูคำว่า America - Latin America, South America)
(06)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา
- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- ตำนานปฏิทินในโลกที่สาม เกษตรกรในโลกที่หนึ่ง
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส


Law, Lawyer, legal (07)
- กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
- คุกคามอำมหิต : กรณีอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ฟ้องศาลจำลองไต่สวนคดีทักษิณ และแถลงการณ์ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย

-
Law of the Few และทฤษฎีฟิสิกส์-สังคมศาสตร์ กรณีการขับไล่ทักษิณ
- Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง


Law & Justice (08)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การกำจัดขยะหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่เรื่องหมูๆ
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่ง (civil disobedience)
- การดำเนินกระบวนยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย

- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๑. โลกของนักกฎหมาย. ๒. ชาตินิยมมลายู. ๓. คนไทยขี้อิจฉา. ๔. สังคมที่พจนานุกรมสร้างขึ้น)
- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- คดีจินตนา แก้วขาว, คอรัปชั่น,และเรื่องตลก

- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"

- ความพิการของกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย : กรณีสองทนายความโปลิโอ
- คัดค้านร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน]
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง-กักคึ (saiban-gaku)
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
-
แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ถือหลายสัญชาติ : เป็นภัยต่อรัฐจริงหรือ? ผิดกฎหมายจริงหรือ?

- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติบุคคลก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จะลงโทษอย่างไร
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๑)
-
นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๒)

- นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์
- นิติรัฐศาสตร์หลังสมัยใหม่(Quasi-citizens / Cyber soldiers)
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน

- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- ปัญหาของนักกฎหมายไทย
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๑)
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๒)
-
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๓)

- ฟ้องศาลจำลองไต่สวนคดีทักษิณ และแถลงการณ์ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ

- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- เมตตาธรรม นิติธรรม โซ่ตรวนและหัวใจ (การต่อสู้ของชาวนาในเขตภาคเหนือของไทย)
- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ
- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- วิจารณ์หนังสือ Thai Folktales & Law ของ Alexander Shytov
-
ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๑)
- ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๒)
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย

- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘
- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม
- สังคมนิติรัฐได้ผลกว่ากระแสพับนกกระดาษ
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก
- Civil disobedience, Democracy & Disobedience (การดื้อแพ่ง)
- Judicial Activism, ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ

- Judicial Activism, ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ
- พหุนิยมทางกฎหมาย
Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Plura lism: ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่มีผลงานเกี่ยวกับกฎหมายบนเว็ป ม.เที่ยงคืน สามารถคลิกไปดูเรื่องได้
ชำนาญ จันทร์เรือง (011048-2)
พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
สมชาย ปรีชาศิลปกุล (290948)


Learn, Learning (09)
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต


Lecture (10)
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Lead, Leader (11)
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ


Left, Leftist, Left wing (ดูคำว่า Marx, Marxism, Comminism) (12)
- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ


Legal, Legalism (ดูคำว่า Law & Justice ประกอบ) (13)
Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง
Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Plura lism: ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


Lese Majesty
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เกี่ยวกับศิลปะในเยอรมัน)
- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society


Lesson, Lesson plan
-
แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
- แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge


Lexicon (14)
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)


Liberal, Liberalism, Neo-Liberalism, New Liberalism (15)
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส


Liberty, Liberation (ดูคำว่า Freedom ประกอบ) (16)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- วิทยาศาสตร์กับเสรีภาพของมนุษย์

- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง


Liberation Theology
(17)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย


Library, Librarian (18)
- บูชาคุณสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี และกำหนดการเปิดห้องสมุด


Life (19)
- ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต

- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
- องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก


Literacy (20)
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ


Literature (21)
- การวิจารณ์ศิลปะ-วรรณกรรมแนวหลังอาณานิคม
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ

- เจ้าชายกบ : เจ้าหญิงหรือเหยื่อในโลกของชาย
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
- ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส

- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ
- "Gunther" ประพันธ์โดย "Abba Kovnan"


Letter (22)
- ประณามพจน์หนังสือ การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม


Local, Localism, Localization (23)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์
- จาก: ถีบลงเขาเผาลงถัง ถึง กรณีกรือเซะและตากใบ
- เรื่องแปลกๆของ อคิน รพีพัฒน์ (เขียนขึ้นเพื่อระลึก 60 ปี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ


Lord (24)
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ


Lose, Lost, Losing, Loses (25)
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้


Louis Althusser
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์


Love (26)
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย


Lyotard, Jean-Francois (27)
- แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่
- Lyotard และ Baudrillard - การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่

 
กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)