นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร N-n
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php

Nagaland, Nagalim
Nanotechnology, Nanotechnologist
Nation
Nationalism
Nationalessness, Nationalityless - ไร้สัญชาติ
Native
NATO - North Atlantic Treaty Organization
Nature
Navy, Naval, Navigate, Navigator
NeoCon, Neo-conservatism
Neoliberalism
Neo-Nationalism
Neo-Marxist
Neutral
New Left

News, Newspaper
NGO, Non Government Organization
Nidhi Eoseewong
Nietzsche, Fridrich
Nigntmare
Noam Chomsky
Nobel Prizes
Non-formal
Non-Mainstream
Non-state
Non-violence
Northern Thailand
Northeast of Thailand
Nose
Nothingness
Nuclear
Nude, Nake
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (Nidhi Eoseewong)

 


Nagaland, Nagalim (01)
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์

Nano-


Nanotechnology, Nanotechnologist (02)
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่


Nation (03)
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี

- บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง (ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน)
- ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)

- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง

- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง


Nationalism (04)
- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ) (ถอดเทป)
- กระแสชาตินิยม (ช่วงสนทนาในชั้นเรียน)
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย

- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ
- บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง (ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน)
- ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)
- ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย

- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า"
-
พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี)
- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส

Nationalessness, Nationalityless - ไร้สัญชาติ (05)
- ชาติพันธุ์และสัญชาติกับปัญหาภาคใต้ : ความเข้าใจในความเป็นคนไทย
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ


Native (06)
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย


NATO - North Atlantic Treaty Organization (07)
- พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you!


Nature (08)
Nature, Language of nature (ภาษาของธรรมชาติ, เรื่องของนิเวศวิทยา)
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- ทุนนิยมธรรมชาติ
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒ (วัฒนธรรมของเวลาและสถานที่)

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ


Navy, Naval, Navigate, Navigator (09)
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน


NeoCon, Neo-conservatism (10)
Neoconservativism, American politics in postmodern war
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่


Neoliberalism (11) anti -
- การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้
- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา

-
คณาจารย์ นักวิชาการทุกสาขา และประชาชนร่วมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?
- บทสรุปชีพจรรายวัน คัดค้านเจรจาเอฟทีเอไทยสหรัฐ
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- หยุดเอฟทีเอ หยุดแปรรูประเทศ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
- เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน???
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Neo-Nationalism (111)
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ


Neo-Marxist (112)
-
นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น


Neutral (1120)
-
ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn


New Left
(113)
- นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น


News, Newspaper (12)
- ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545
- นายกทักษิณวิจารณ์พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
- เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)
- รวบรวมข่าวการซื้อหุ้น นสพ.มติชน โดย บ.แกรมมี่
- ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย
- อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่


NGO, Non Government Organization (13)
- เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙
- สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆNidhi Eoseewong (ดูผลงานของ อ.นิธิ ที่ภาษาไทยข้างล่าง คำว่า "นิธิ เอียวศรีวงศ์") (14)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๑. โลกของนักกฎหมาย. ๒. ชาตินิยมมลายู. ๓. คนไทยขี้อิจฉา. ๔. สังคมที่พจนานุกรมสร้างขึ้น)
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัลศรีบูรพา แด่ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- เรื่องแปลกๆของ อคิน รพีพัฒน์ (เขียนขึ้นเพื่อระลึก 60 ปี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ


Nietzsche, Fridrich (15)
- นิทเช่ : ในฐานะรากฐานแนวคิดทางปรัชญาหลังสมัยใหม่
- วิพากษ์วัฒนธรรมมวลชน ของ นิทเช่


Nightmare
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares


Noam Chomsky (16)
Noam Chomsky, ask him about Microsoft and Bill Gates
Noam Chomsky, Confronting, Imperialism
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้
-
บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- สัมภาษณ์นอวม ชอมสกี้ กรณีไมโครซอฟ
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สิ่งที่ทำให้สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสหลัก
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้


Nobel Prizes (17) website
Nobel, Alfred Bernhard n.โนเบล- ชาวสวีเดน ๑๘๓๓-๑๘๙๖ ผู้ตั้งกองทุนเรียกว่า Nobel prizes ให้เป็นรางวัลแก่บุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆ ปี
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- เว็ปไซต์ของรางวัลโนเบล รวบรวมคำบรรยายผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ
- เสนอชื่อผู้หญิงรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
-
ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง


Non-formal (18)
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น


Non-Mainstream (19)
- แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป
- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส

- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Non-state (20)
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์


Non-violence (21) (ดูคำว่า Violent ประกอบ)
Non-violence, Thai, Assembly of the Poors (แก้วิกฤตสังคมด้วยสันติวิธี, ไทย)
- การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยอย่างสันติ
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
-
ข้อเสนอในการผ่าทางตันระบอบทักษิณด้วยสันติวิธี
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้
- สนามรบที่ไม่ต้องการความห้าว
- สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ
- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา


North, Northern (22)
Northern Thailand
- กรณีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณระเบียบรัตน์


Northeast of Thailand (220) (ดูคำว่า Thailand ประกอบ)
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
-
ชีวประวัติเตียง ศิริขันธ์ และขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง


Nose (23)
- จมูกแห่งความเจ็บปวด - The Suffering of Nose


Nothingness

- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์Nuclear
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่


Nude, Nake (24)
- บทวิจารณ์ภาพนู้ด-การข่มขืนครั้งที่สาม
-
วาทกรรมบนร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ของความเปลือยเปล่า

ภาษาไทย - ณ น


นิธิ เอียวศรีวงศ์
(Nidhi Eoseewong) (270948)
-
กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ
- ก่อการร้าย (terrorism)
- การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (ระเบิดนโยบาย, หลากวัฒนธรรม, ลามกอนาจาร)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน (alternative education)
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความ (โลกของนัก กม., ชาตินิยมมลายู, สังคมที่พจนานุกรมสร้าง)

- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต (proposal of alternative education)
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (รวมบทความ)

- คนจนกับความหมาย
- คนไทยกับ ๓ คำเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ความมั่นคงของรัฐไทย ไม่ใช่แค่สบถและเข่นฆ่า
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัล"ศรีบูรพา"

- จากนกที่โบยบิน ถึงถนนราชดำเนินใต้ดิน (รวมบทความ)
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม

- ดุสิตธานี
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย

- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ทางเลือกของการจัดการน้ำ
- ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ (รวมบทความ)
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาชายแดนภาคใต้

- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ itv talk
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์ (รวมบทความ)
- น้ำท่วม แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีหรือการจัดการสังคม
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา (พระไพศาล วิสาโล)

- ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต
- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- เปลือยพลังงาน วิกฤตของใคร (นิธิ, ชัชวาล) (อภิปราย)

- พระกับการเมือง
- เพศศึกษา (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน (รวมบทความ)
- ผ่าทางตันสื่อไทย สู่สื่อทางเลือก

- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่

- มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การย้าย, ด้วยจิตวิญญานธรรมศาสตร์
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (รวมบทความ)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๑)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๒)

- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ - วนิดาตันติวิทยาพิทักษ์)
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (ใบปริญญา)

- เลือกที่จะไม่เลือก (รณรงค์เลือกตั้ง 2543, ม.เที่ยงคืน)

- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- วัฒนธรรมการอ่าน, คนจน, เบี้ยกุดชุม, รัฐธรรมนูญ
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ
- วิกฤตพุทธศาสนากับสังคมไทย

- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- สงครามไร้รัฐ
- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง (รวมบทความ)
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- สื่อเป็นพิษภายใต้การกำกับของทุน
- สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว

- หลากหลายมิติของความยากจน (รวมบทความ)
- อุดมศึกษาในความหมายของนิธิ

 กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)