นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)

Pierre-Felix Guattari 1930-1992

ปิแอร์-เฟลิกซ์ กัวตารี (Pierre-Felix Guattari 1930-1992) เป็นนักจิตวิทยาผู้บุกเบิกด้านจิตบำบัดสำนักใหม่ แต่กลับไม่ค่อยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก เขามีแนวคิดขัดแย้งกับทฤษฎีและวิธีการของฌาคส์ ลากอง (Jacques Lacan)นักจิตวิเคราะห์คนสำคัญของฝรั่งเศส ทั้ง ๆ ที่กัวตารีเคยเป็นลูกศิษย์ของลากองมาก่อน เขาจึงหันไปศึกษาความคิดในสาขาอื่น ๆ ไม่ว่าปรัชญา, ชาติพันธุ์วิทยา, ภาษาศาสตร์, สถาปัตยกรรม ฯลฯ เพื่อขยายแนวคิดของจิตวิทยาให้กว้างขวางขึ้น

กัวตารีวิจารณ์ว่า สำนักจิตวิเคราะห์มีลักษณะเผด็จการและนักจิตวิเคราะห์วางตนอยู่เหนือคนไข้ กัวตารีถึงกับประกาศว่า จิตวิเคราะห์เป็น "ยาขนานเอกของระบบทุนนิยม"

กัวตารีจึงร่วมก่อตั้งคลินิกบำบัดแนวใหม่ที่ใช้วิธีการ "วิเคราะห์" ซึ่งปลอดพ้นจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างนักจิตวิเคราะห์กับคนไข้ คลินิกนี้ยังกลายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักศึกษาด้านปรัชญา จิตวิทยา ชาติพันธุ์วิทยาและการเคลื่อนไหวทางสังคม กัวตารียังร่วมก่อตั้งกลุ่มสหพันธ์เพื่อการศึกษาและวิจัยซึ่งมีขอบข่ายหลายสาขา ทั้งปรัชญา คณิตศาสตร์ จิตวิเคราะห์ การศึกษา สถาปัตยกรรม ฯลฯ

สหพันธ์นี้ประกอบไปด้วยกลุ่มที่หลากหลายทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรม ไปจนถึงมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามในแอลจีเรียและเวียดนาม สนับสนุนการปฏิวัติในอเมริกาใต้ ฯลฯ กัวตารีเองเป็นผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 1968 ด้วย ในช่วงนี้เองที่เขาพบกับฌียส์ เดอเลอซ และเริ่มเส้นทางอันยาวนานของการเขียนหนังสือร่วมกัน
(ภัควดี วีระภาสพงษ์) (270948)

 

ลำดับตัวอักษร A-Z
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php
 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี

Pierre-Felix Guattari 1930-1992

ปิแอร์-เฟลิกซ์ กัวตารี (Pierre-Felix Guattari 1930-1992) เป็นนักจิตวิทยาผู้บุกเบิกด้านจิตบำบัดสำนักใหม่ แต่กลับไม่ค่อยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก เขามีแนวคิดขัดแย้งกับทฤษฎีและวิธีการของฌาคส์ ลากอง (Jacques Lacan)นักจิตวิเคราะห์คนสำคัญของฝรั่งเศส ทั้ง ๆ ที่กัวตารีเคยเป็นลูกศิษย์ของลากองมาก่อน เขาจึงหันไปศึกษาความคิดในสาขาอื่น ๆ ไม่ว่าปรัชญา, ชาติพันธุ์วิทยา, ภาษาศาสตร์, สถาปัตยกรรม ฯลฯ เพื่อขยายแนวคิดของจิตวิทยาให้กว้างขวางขึ้น
กัวตารีวิจารณ์ว่า สำนักจิตวิเคราะห์มีลักษณะเผด็จการและนักจิตวิเคราะห์วางตนอยู่เหนือคนไข้ กัวตารีถึงกับประกาศว่า จิตวิเคราะห์เป็น "ยาขนานเอกของระบบทุนนิยม"

กัวตารีจึงร่วมก่อตั้งคลินิกบำบัดแนวใหม่ที่ใช้วิธีการ "วิเคราะห์" ซึ่งปลอดพ้นจากความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างนักจิตวิเคราะห์กับคนไข้ คลินิกนี้ยังกลายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักศึกษาด้านปรัชญา จิตวิทยา ชาติพันธุ์วิทยาและการเคลื่อนไหวทางสังคม กัวตารียังร่วมก่อตั้งกลุ่มสหพันธ์เพื่อการศึกษาและวิจัยซึ่งมีขอบข่ายหลายสาขา ทั้งปรัชญา คณิตศาสตร์ จิตวิเคราะห์ การศึกษา สถาปัตยกรรม ฯลฯ (อ่านเนื้อความที่สมบูรณ์ข้างล่าง)