นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle@yahoo.com หรือ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv@yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)



ลำดับตัวอักษร W-w
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://www.midnightuniv.org/search/index.php

Write, Writer
รวมนักเขียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

- เกษียร เตชะพีระ
- กฤษฎา บุญชัย
- กำพล จำปาพันธ์
- จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
-
ชัชวาล ปุญปัน
- ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
- ชำนาญ จันทร์เรือง

- ธงชัย วินิจจะกูล
- นิธิ เอียวศรีวงศ์
- นิษฐา หรุ่นเกษม
- ประมวล เพ็งจันทร์
- ประเวศ วะสี
- พระไพศาล วิสาโล
- พิเชษฐ เมาลานนท์
- พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
- ไพสิฐ พาณิชย์กุล

- ภัควดี วีระภาสพงษ์
- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
- วารุณี ภูริสินสิทธิ์
- ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

- สดชื่น วิบูลยเสข
- สมเกียรติ ตั้งนโม

- สมชาย บำรุงวงศ์
- สมชาย ปรีชาศิลปกุล
- สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- สายชล สัตยานุรักษ์
- สุชาดา แม่นยำ(จักรพิสุทธิ์)
- สุภัตรา ภูมิประภาส
- ส.ศิวรักษ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์

- อรศรี งามวิทยาพงศ์
- อานันท์ กาญจนพันธุ์
-
ธันวา ใจเที่ยง

ภาษาไทย - ก ข ค
เกษียร เตชะพีระ (290948)
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) (บทความวิชาการที่ปรากฏอยู่บนเว็ป ม.เที่ยงคืน)

- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ)
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒)
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (รวมบทความ 3 เรื่อง)
-
(ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ
- ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้
- ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย
- เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า
-
คณิตศาสตร์ปากมูล
- ความล้มเหลวของรัฐ กับ แนวทางเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
-
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์
- จากกรือเซะถึงตากใบ:รัฐกับรัฐบาล
- จาก"หนูกลอย" ถึง"อาเจริญ"
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ
- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่
- เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ ด้วยการปฏิรูปที่ดิน
- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- พิเคราะห์พิจารณ์: สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน
- พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน
- รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒)
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง?
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
-
อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

กฤษฎา บุญชัย
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
- โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม
- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม

- แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน
- ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย

- เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม

กำพล จำปาพันธ์ (221048)

- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
- โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี
- แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง
- ประชารัฐประชาธิปไตย
- ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี
-
แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง
- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน
- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)

ภาษาไทย - จ
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (221048)
- กระแสบริโภคนิยมการดูดดื่ม ที่กำลังแอบดูดเด็ก
- การพนัน-โสเภณี เรื่องชั่วๆในสังคมไทย
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว
- มาตรฐานการศึกษากับความเป็นอื่น?
-
ร่างกายศึกษา ศาสตร์แขนงใหม่ในสังคมบริโภค
- วัยรุ่นหลังสมัยใหม่ พวกเขาเรียนรู้กันอย่างไร
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา

ภาษาไทย - ช
ชัชวาล ปุญปัน (011048)
- การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
- เขื่อนไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล

- คีตนที : ลำนำแห่งสายน้ำ
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่
- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร
- ฟิสิกส์ล้านนา
- ภัยเงียบที่กำลังดังของเทคโนโลยีชีวภาพ
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่
-
วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์
- วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย
- วิทยาศาสตร์แบบวัวหาย
- สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งถึงความเป็นจริง จากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา (ร่วมเขียน)
- อย่าให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำร้ายสังคม
- อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คนกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (211048)
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- ประวัติศาสตร์แห่งการลวง กรณีเกี่ยวกับปัตตานี
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๑)
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๒)
- ร่างบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
-
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก

ชำนาญ จันทร์เรือง (011048-2)
- กับปัญหาคาใจในการเมืองไทยไล่ทักษิณ
- การปฏิวัติระบบราชการ
- เกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งฐานันดรที่สี่
- คอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง
- จรรยาบรรณของหมอดู
- ไทยกับฟาสซิสม์
- นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน
- ปัญหาของนักกฎหมายไทย
- มาเป็นชาวสยามกันดีกว่า
- แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ
- ย้อนรอยข่าวแกะเกาด้วยสาระ - หนังสือราชการหรือหนังสือส่วนตัว
- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- สัญญาประชาคมที่นายกฯทักษิณไม่ได้พูดถึง
- สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- สิทธิมนุษยชนทหาร
- สี่ทันสมัย
- ห้าหมื่นชื่อยังไม่เพียงพอต่อการถอดถอน

ภาษาไทย - ธ
ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai Winichakul) (221248)
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า"
- แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
-
แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
-
Same Old Royalism Hatches Again
- สุธรรมผ่านเหตุการณ์ ๖ ตุลามาได้อย่างไร?
-
อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี)

ภาษาไทย - ณ น
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (Nidhi Eoseewong) (270948)
- การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ
- ก่อการร้าย (terrorism)
- การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (ระเบิดนโยบาย, หลากวัฒนธรรม, ลามกอนาจาร)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน (alternative education)
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความ (โลกของนัก กม., ชาตินิยมมลายู, สังคมที่พจนานุกรมสร้าง)
- (ก). นมแอร์และศักดิ์ศรีผู้หญิง (ข). ล้างไพ่ (ค). สงกรานต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต (proposal of alternative education)
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (รวมบทความ)
- คดีจินตนา แก้วขาว, คอรัปชั่น,และเรื่องตลก
- คนจนกับความหมาย
- คนไทยกับ ๓ คำเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ความมั่นคงของรัฐไทย ไม่ใช่แค่สบถและเข่นฆ่า
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัล"ศรีบูรพา"
- จากนกที่โบยบิน ถึงถนนราชดำเนินใต้ดิน (รวมบทความ)
-
จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
-
ณ วันนี้ที่ย้อนกลับไปของนายกทักษิณ
- ดุสิตธานี
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ทางเลือกของการจัดการน้ำ
- ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ (รวมบทความ)
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาชายแดนภาคใต้
- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ itv talk
-
นิธิคุยเฟื่องเรื่องจิตวิทยาและวัฒนธรรมทางสายตา
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์ (รวมบทความ)
- น้ำท่วม แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีหรือการจัดการสังคม
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
-
นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา (พระไพศาล วิสาโล)
- ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)

- ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต
- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- เปลือยพลังงาน วิกฤตของใคร (นิธิ, ชัชวาล) (อภิปราย)
- พรรคมลายู ครูจูหลิง และพุทธศาสนาถูกท้าทาย
- พระกับการเมือง
- เพศศึกษา (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน (รวมบทความ)
- ผ่าทางตันสื่อไทย สู่สื่อทางเลือก
- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่

- มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การย้าย, ด้วยจิตวิญญานธรรมศาสตร์
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (รวมบทความ)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๑)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๒)
-
ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๑)
- ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒)
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ - วนิดาตันติวิทยาพิทักษ์)
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (ใบปริญญา)
-
เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- เลือกที่จะไม่เลือก (รณรงค์เลือกตั้ง 2543, ม.เที่ยงคืน)
- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- วัฒนธรรมการอ่าน, คนจน, เบี้ยกุดชุม, รัฐธรรมนูญ
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ
- วิกฤตพุทธศาสนากับสังคมไทย
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- ศตวรรษแห่งความยากจน - ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- สงครามไร้รัฐ
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย
- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง (รวมบทความ)
-
สถาบันพุทธทาสภิกขุ - คริสต์มาสและสุกิจวิทยาลัย
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- สื่อเป็นพิษภายใต้การกำกับของทุน
- สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว
- หนี้สินและความยากจน
- หลากหลายมิติของความยากจน (รวมบทความ)
- อุดมศึกษาในความหมายของนิธิ
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม

นิษฐา หรุ่นเกษม (221048)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย
- ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ
- แบบแผนทางจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน
- เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา
- ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย
- รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ)
- วาทกรรมพันตู กรณีเรื่องของการทำแท้ง
- สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม
- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ : การเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของบรรษัทเอกชน
- The Piggish Link : ตุ้ยนุ้ยตลอดกาล ว่าด้วยวาทกรรมบนเรือนร่าง

ภาษาไทย - ป
ประมวล เพ็งจันทร์ (201048)
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง
- ภิกษุณี คติหรืออคติ (1)
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง
- สนทนาเรื่อง"ธรรมบท"
- สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งถึงความเป็นจริง จากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย
- อินเดีย : จากภูมิสัณฐานและประชากรถึงยุคพระเวท
-
อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม

ประเวศ วะสี (211048)
- ทฤษฎี 3 อำนาจ
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (ปัญหาและจุดคานงัดมหาวิทยาลัยไทย)
- นโยบายเพื่อคนจน
- ประเวศ วะสี พยากรณ์อนาคตประเทศไทย
- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (ดับไฟใต้ สร้างเงื่อนไขการวางอาวุธ ร่วมทำพันธะสัญญาทางสังคม)

- สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้

ภาษาไทย - พ
พระไพศาล วิสาโล (101148)
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม
- ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค

- วิถีธรรมแห่งการตายตามแนวพระพุทธศาสนา
- ทำความเข้าใจความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ

พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง"สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ (Judicial Activism)
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง กักคึ (saiban gaku)
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ (211048)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้

- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn
-
ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares
- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน

- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน
-
Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี

ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน
- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย)
-
Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

ภัควดี วีระภาสพงษ์ (011048-3)
- การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน (The Optimism of Uncertainty : Howard Zinn)
- เกอเธ่และโชเปนฮาวเออร์ : การแปลภาษาและถ้อยคำ
- ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545

- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ
- คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน
- โค่นประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ : เพียงแค่คลื่นลมกระทบหินผา
-
จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา

- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๑)
- ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๒)

- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่

- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?

- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน

- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- "เราเดินด้วยคำถาม" บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- สงครามระหว่างอวิชชา (The Clash of Ignorance by Edward W. Said)
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)

- อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ
- ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง

ภาษาไทย - ร, ล
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (031048)
- การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ Thaksinomics
- จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป
- จากองครักษ์พิทักษ์นาย ถึง Cyber Soldiers
- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์

- เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- นักการเมืองควรเป็นสินทรัพย์ของพรรคการเมืองหรือไม่?
- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- ว่าด้วยธุรกิจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย

ภาษาไทย - ว
วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (201048)
- คนพูดมากแต่เขียนน้อย George Herbert Mead
- ความเป็นเพศ [gender]
- ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย
- ธิดาแห่งไอซิส ฤาผู้หญิงจะถูกกดขี่เช่นเดียวกันทั้งโลก
- แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน ระหว่าง"ฉัน"ที่เป็นประธาน กับ "ฉัน"ที่เป็นกรรม
- แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดต่างๆ

Walden Bello
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ (Focus on the Global South) -

ภาษาไทย - ศ ษ ส
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (300948)
- กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
- การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง
- การเมืองของความเป็นศัตรู และ ปัญหาบางประการ ในความคิดทางการเมืองของคาร์ล ชมิทท์.
- การเมืองแบบ"ทางสายที่ 3 : วาทกรรมแบบ หลังสังคมนิยม
- การสร้างปีศาจวิทยาแห่งการก่อการร้าย
- ความเกลียดชังทางโครงสร้างที่อันตราย
- คืนประชาสังคมให้คนไทยมุสลิม
- คำถาม - กุญแจสู่สังคมความรู้
- ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา
- ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม
- โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม
- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- อิสลามและประชาธิปไตย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก

สดชื่น วิบูลยเสข (211048)
- กลุ่มบรัสเซลส์ : องค์กรซ่อนเงื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม
- เจาะเวลา หาเวลา(เวลาและเอกภพ)

- เต๋าแห่งฟิสิกส์ (ว่าด้วยพุทธปรัชญานิกายเซน)
- ทศวรรษแห่งการพัฒนา (Decade of Development)
- วิพากษ์ Thomas Kuhn จากมุมมองของนัก วิทยาศาสตร์ : การปฏิวัติที่ไม่มีวันเกิด
- วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 1
- วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 2

สมเกียรติ ตั้งนโม (Somkiat Tangnamo) (280948)
- กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction)
-
ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ
- การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา
- การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern and Critical and Cultural Theory)
- การนอนหลับและการฝัน
-
การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ
- การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis)
- การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian
- การวิพากษ์วัฒนธรรมมวลชนของ นิทเช่
- การศึกษาเกี่ยวกับสื่อและสังคม - Media studies
- การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา
- การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์
- การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ
- การอ่านและการถอดระหัสสื่อ
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- ข้อแย้งเชิงประวัติศาสตร์"วัฒนธรรมทางสายตา"
- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง
- ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา
- ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์
- ความยิ่งใหญ่และข้อจำกัดของฟรอยด์
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- ความรู้ช้า (Slow knowledge - fast knowledge)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและสังคม
- Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา
- จักรพรรดินิยมกับการตักตวงประโยชน์โลกที่สาม
- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน
- จุดจบของการพัฒนา จับโกหกการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ จากมุมมองของพระเจ้า มาสู่มุมมองของมนุษย์
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (ความหมาย-ประวัติความเป็นมา)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒)

- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ

- GMO สำหรับอาหารมื้อเย็นนี้
- โฉมหน้าความเป็นหญิงในวิทยาศาสตร์
- ชีวิตระหว่างชายขอบโลกทั้งสองด้าน (Edward W.Said)
- ไซเบอร์สเพสและธรรมชาติของมนุษย์ (cyberspace and human nature)
- ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน]
- ดิบงามในงานสร้างสรรค์ (Raw Creation)
- ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท
- ตามรอยแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory : Introduction)
- ทุนนิยมธรรมชาติ
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๑)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๒)
-
ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา
- ทฤษฎีรื้อสร้าง, Deconstruction ทฤษฎีรื้อโครงสร้าง
- ทฤษฎีวิพากษ์ และ วิกฤตของทฤษฎีทางสังคม (Critical Theory and the Crisis of Social Theory)
- ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม
- ทัศนียภาพของโลกกว้างเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
- ทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิยมในงานศิลปะ
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us?)
- Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒
- นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย
- เนื่องในมรณกรรมของเอ็ดวาร์ด ซาอิด
- แนวคิดโครงสร้างนิยม และ หลังโครงสร้างนิยม
- แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่
- แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์
- แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป
- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก
- บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย
- บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์
- บทนำ ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- บทนำเพื่อทำความเข้าใจ"ลัทธิหลังอาณานิคม"
- บทสนทนาเรื่องเพศกับศิลปะ
- บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ
- บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู

- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- บนเส้นทางของความน่าเกลียด : ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร์
- บนเส้นทางของวัฒนธรรมทางสายตา : จากศิลปะสู่วัฒนธรรม
- เบื้องหลังสงครามสหรัฐและอิรัค โดย Edward Said
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- Baudrillard : เจ้าพ่อสื่อหลังสมัยใหม่
- ประวัติการโฆษณาชวนเชื่อกับการขายสงคราม
- ปฏิบัติการพายุสมองและการทำแผนที่จิต
- ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา
-
ประวัติของคนทำสื่อที่หาญท้าทายทำเนียบขาว : ไมเคิล มัวร์
- ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง
- ประวัติความเป็นมาของทรราชและเผด็จการ
- ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- ประวัติความเป็นมาของพวกร็อบเบอร์บารอน : จอมโจรผู้ดี
- ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคมโดยสังเขป
- เปิดพรมแดนวิทยาศาสตร์สู่พรมแดนจริยศาสตร์
- โป๊-เปลือย-ลามก-อนาจาร
- ผู้ตั้งคำถามต่อยุคสมัยใหม่(The Frankfurt School)
- ผลงานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำด้วยกลไก (Walter Benjamin)
- แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค (สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้)
- พรมแดนใหม่ของวิทยาศาสตร์
- ฟูโกในสานานุกรมสุนทรียศาสตร์
- ฟูโกสำหรับผู้เริ่มต้น

- กำเนิดคลินิค : (The Birth of the Clinic)
- แบบแผนของสิ่งต่างๆ (The Order of Things)
- วินัยและการลงโทษ (Discipline and Punish)
- ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ (History of Sexuality)

- Functionalism & Structuralism
- ภาพกว้างและความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสถานการณ์นิยม
- ภาพที่เป็นจริงของปาเลสไตน์ที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้
- ภาพยนตร์: จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน
- ภาษาของธรรมชาติ (language of nature)
- ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ
- มนุษย์เรอเนสซองค์ (The Renaissance Man)
- มหัศจรรย์แผ่นดินจีนในสายตามาร์โคโปโล
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส
- มายาคติ กับ วัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย (Roland Barthes)
- เมื่ออัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม
- ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (1)
- ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (2)
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
- ร่ำรวยวัตถุแต่ยากจนเวลา
- ลัทธิการก่อการร้ายในยุคหลังสมัยใหม่ (ในสายตาของทุนนิยมอุตสาหกรรม / มุมมองแบบขวาๆ)
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)
- ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง (Postmodernism and Politics)
- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์และความยากจน
- วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑]
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒]
- วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก
- วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)
- วิธีคิด, สัจนิยม, อุดมคติ, สังเคราะห์, วิเคราะห์, ปฏิบัตินิยม
- วิธีคิด, การปรับปรุงวิธีคิด
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ
- วัฒนธรรมทางสายตาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและพื้นที่
- วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- วัฒนธรรมโลกกับความเป็นอเมริกัน
- วัฒนธรรมแห่งความเมตตา (ทะไล ลามะ)
- วิพากษ์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีกายา ของ เจมส์ เลิฟล็อค
- วิพากษ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : ศิลปะหรือเพียงเหล้าดองสมองทุน
- Walter Gropius ผู้ให้กำเนิดหัวใจศิลปะแบบเบาเฮาส์
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม
- ศิลปะและปรัชญาในยุคโพสท์โมเดิร์น
- ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ (The aesthetics of garbage)
- เศรษฐศาสตร์ที่มีหัวใจ
- สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย
- สังคมวิทยาศิลปะ
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย (สมเกียรติ, จิรพร, สมชาย)
- สปินด็อกเตอริ่ง : นวัตกรรมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง

- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป
- สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต (Patents on Life)
- สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่
- สัญญศาสตร์ การศึกษาเรื่องเครื่องหมาย (Semiology)
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้ กรณีไมโครซอฟ และ บิลล์ เกทส์
- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ
- สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์
- สามสิบ(๓๐)โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน
- สาระจากโทรทัศน์
- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม
- โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก
- หนังสือกรรมสิทธิ์ของโคลัมบัสยุคใหม่
- โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida
- องค์ประกอบและประวัติศาสตร์การวิจารณ์ศิลปะ
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ
- อัตลักษณ์และความหมายของวิทยาศาสตร์
- อีกด้านหนึ่งที่ลึกลับเกี่ยวกับฟรอยด์
- อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy)
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 1) (Culture Industry)
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 2) (Culture Industry)
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้
- อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel
- อำนาจ, ฟูโก, และแฟรงค์เฟริทสคูล (ความพยายามกบฎต่อโครงสร้างอำนาจ)
- อารยธรรมและบรรดาศัตรูของอเมริกัน AMERICAN CIVILAZATION AND ITS ENEMIES
- อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา (โดย Edward Said)
- อะไรคือวัฒนธรรมทางสายตา? What is visual culture?
- อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม
- โฮโมเซ็กซ์ชวลลิทีในมุมมองจิตวิทยา
- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์


- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ

- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยมของอิริค ฟรอม์ม
- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยม มาตาธิปไตย และสันติภาพ
- Herbert Marcuse คนสำคัญที่โลกกำลังจะหลงลืม

สมชาย บำรุงวงศ์ (041048)
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ภาพยนตร์ mona lisa smile : ศิลปะ, ความเป็นตัวตน, การประดิษฐ์สร้างความเป็นผู้หญิง
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (รวมบทความ)
- สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ
- สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (280948-3)
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓)
- คำประกาศขบวนการเสรีไทย ๒๕๔๙
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย)
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- อคติแห่งจารีตประเพณี
- Constitutionalism: Road Map สู่อุตมรัฐที่ไร้ประชาชน?

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (281048)
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี


สายชล สัตยานุกรักษ์
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)
- สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม

สุชาดา แม่นยำ(จักรพิสุทธิ์) (201048)
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
- เชียงใหม่เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้ว !
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก
- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก
- วิกฤตวัยรุ่น - วัยรุ่นก็มีสมอง(ส่วนอยาก)
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ

สุภัตรา ภูมิประภาส (281048)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย
- Aung San Suu Kyi : 60 Years of Struggling Behind the Cloud (translated by Pravit Rojanaphruk)

ส.ศิวรักษ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (041048)
- การจัดการความขัดแย้งในวิถีทางของชาวพุทธ
- ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn
- คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
- คำประกาศเกียรติคุณแด่นายสุชาติ สวัสดิศรี
- วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทในพระพุทธศาสนา
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
-
แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์'
- บทเรียนจากพระสูตร
- บูชาคุณสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี และกำหนดการเปิดห้องสมุด
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- ปาฐกถาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ : มติพจน์สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (สมาคมคนอ่าน ส.ศ.ษ.)
- วิสัยทัศน์ของวิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า
- ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม
- ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ
- สุนทรกถาในงานมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ์)

เสนีย์ เสาวพงศ์ หรือ ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ (รางวัลนักเขียนอมตะ) (280948-2)

ภาษาไทย - อ
อรศรี งามวิทยาพงศ์ (211048)
- กรอบความคิดว่าด้วย"กระบวนทัศน์สุขภาพ"
- กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง
- คำชี้แจงเกี่ยวกับ"เต๋าแห่งฟิสิกส์ บทที่ 16
- ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่
- ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์และบริบทสังคมไทย
- พัฒนาการความคิดของของฟริตจ๊อฟ คาปร้า
- วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (211048)
- ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
- พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์
- โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐกิจกับความยุติธรรม
- สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"
- Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย

ธันวา ใจเที่ยง (120249)
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
-
ชีวประวัติเตียง ศิริขันธ์ และขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง

 

กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv@yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv@yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545@yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ
midnight2545@yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี 521-1-88895-2 ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv@yahoo.com หรือ midnight2545@yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)